Звіт керівника здо за 2020-2021 н.р.

ЗВІТ КЕРІВНИКА

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ДИТЯЧИЙ САДОК)

СПЕЦІАЛЬНОГО ТИПУ №29 «ЛАСТІВКА»

ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ЄРМОЛЕНКО Л.О.

за 2020- 2021 н.р.

Завідувач ЗДО

ЗВІТ КЕРІВНИКА

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ДИТЯЧИЙ САДОК)

СПЕЦІАЛЬНОГО ТИПУ №29 «ЛАСТІВКА»

ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ЄРМОЛЕНКО ЛІЛІЇ ОЛЕКСАНДРІВНИ

за 2020- 2021 н.р.

На виконання Національної доктрини розвитку освіти та наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005р. №55 “Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх, та професійно-технічних навчальних закладів», відповідно Положення про дошкільний навчальний заклад та Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю, проведено звітування завідувача ДНЗ№ 29»Ластівка» - Єрмоленко Лілії Олександрівни на педагогічній раді перед колективом, з дотриманням карантинних заходів у зв’язку з запобіганням поширенню корона вірусної інфекції COVID-19. Звітування перед громадкістю відбулося на сайті ДНЗ.

Мета звітування:

Подальше утвердження відкритої та прозорої демократичної державно – громадської системи управління дошкільним навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Відповідно до пункту 3 Примірного положення завданнями звітування є:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління дошкільним навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління дошкільним навчальним закладом.

Загальні відомості про ДНЗ.

Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) спеціального типу №29 «Ластівка» (далі – ДНЗ №29) розташований за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 176. Телефон: 37-22-36, Е-mail: dnz29@ukr.net, Адреса сайту: http://dnz29.edukit.ck.ua

Проектна потужність – 99 місць. На даний час функціонує 6 садових груп, в них виховується 81 дитина. Групи комплектуються за віковими ознаками у вересні відповідно діагнозу, висновок інклюзивно-ресурсного центру та направлення департаменту освіти та гуманітарної політики . Зараховування дітей до дошкільного закладу здійснюється на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров’я дитини, ксерокопії свідоцтва про народження дитини, висновку ІРЦ та направлення департаменту освіти та гуманітарної політики. Безпосереднє керівництво дошкільним закладом здійснюю я, завідувач, згідно зі Статутом.

Дошкільний навчальний заклад працює з 8.00 – до 18.00 годин з п’ятиденним робочим тижнем та 10 годинним перебуванням дітей. Навчання, виховання та спілкування дітей і дорослих проводиться державною мовою. Дошкільний навчальний заклад №29 «Ластівка» є закладом освіти для дітей віком від 3 до 6 років, який здійснює завдання корекції мови, збереження та зміцнення фізичного здоров'я дітей, формування їх особистості, розвитку творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

Я, як завідувач, забезпечую:

· реалізацію державної політики в галузі освіти через педагогічні ради, загальні збори членів трудового колективу та батьківського активу;

· дію від імені закладу, представляю його в усіх державних органах та інших органах, установах і організаціях, укладаю угоди з юридичними та фізичними особами;

· у межах своєї компетенції видаю накази, обов’язкові для виконання працівниками закладу;

· приймаю на роботу та звільняю з посади працівників закладу при потребі;

· контролюю організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

· забезпечую дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників, збереження майна закладу;

· відповідаю за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

· контролюю відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

· підтримую ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

· організовую різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють.

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку. До навчального закладу щорічно зараховуються діти з різними вадами мовлення:

 • фонетико-фонематичний недорозвиток мовлення;
 • загальне недорозвинення мовлення (І, ІІ, ІІІ рівнів);
 • нерізко виражене загальне недорозвинення мовлення;
 • дефекти вимови окремих звуків;
 • заїкуватість;
 • вади мовлення, пов’язані з аномаліями в будові чи рухах
 • артикуляційного апарату.

Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, а корекційно-розвиткова робота продовжується до 30 червня. З 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

Організація навчально-виховного процесу здійснюється в україномовному режимі згідно з Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про мови», «Про охорону дитинства»; Національної доктрини розвитку освіти, Конвенції «Про права дитини»; Положення «Про дошкільний навчальний заклад»; Базового компоненту дошкільної освіти в Україні (нова редакція), Положення «Про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу» наказ МОН молоді та спорту №398 від 26.04.11 р., «Положення про методичний кабінет».

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення дошкільної освіти дітей, створення умов для їх психофізичного, розумового, естетичного розвитку, корекції мови дітей. Розподіл навчального навантаження побудований з урахуванням максимально допустимого навантаження на дітей упродовж тижня. При цьому, освітній процес базується на поєднанні різних видів занять: фронтальних та групових при умові, що тривалість фронтальних занять не повинна перевищувати 20-35 хвилин (відповідно віку дітей), групових 20-30 хвилин, що дає можливість додержуватися регламенту навчального часу в день на одну дитину.

На даний час корекції мовленнєвих порушень потребують

76 дитина із загальним недорозвиненням мовлення (І-IІІ рівнів), НЗНМ;

4 дітей із нерізко вираженою затримкою мовного розвитку;

1 дітей із фонетико фонематичним недорозвиненням мовлення;

Із них:

1 дітей з заїкуванням,

4 дітей з алалією,

10 дитини з дизартрією,

1 дитина із затримкою психічного розвитку

Освітньо – виховний процес здійснюють 21 кваліфікований педагог.

Із них – 17 педагогічних працівників мають вищу освіту, із них 12 - відповідну фахову освіту, 3 педагоги мають неповну вищу освіту.

За кваліфікаційним рівнем:

 • 5 осіб мають вищу кваліфікаційну категорію
 • 9 педагогів – спеціалісти першої категорії
 • 3 педагогів – спеціалісти другої категорії
 • 4 педагогів – мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст»

Керівник ДНЗ та колектив спеціалістів – педагогів – це тандем, для яких щоденна праця – це постійний пошук, творчий підхід, натхнення, відповідальність.

Вся робота колективу спрямована на формування життєвої компетентності дошкільників. Свій фаховий рівень педагоги підвищують шляхом самоосвіти, участі в інтернет – семінарах, онлайн виставках та конкурсах, проходження курсів перепідготовки, атестації, активній участі у загальносадових заходах.

Організація освітньо-виховного процесу була спрямована на реалізацію основних завдань закладу, при визначенні яких були враховані їх сучасність, актуальність, аналіз результатів роботи за 2020 - 2021 навчальний рік, можливості колективу.

Протягом навчального року робота закладу була спрямована:

1.Підвищувати психолого - педагогічну компетентність педагогів та батьків щодо готовності дошкільників до НУШ. Забезпечувати успішний початок шкільного життя на основі організації сучасних форм взаємодії між дошкільним закладом і початковою ланкою освіти у формуванні дошкільної зрілості випускника закладу дошкільної освіти.

2. Забезпечувати методичний супровід зростання професійної майстерності педагогічних кадрів в організації освітнього процесу на основі використання практичних методів педагогічного впливу (експериментування, вирішення проблемних ситуацій та логічних задач, моделювання, розвивальних вправ, ігор тощо), поєднання колективних, групових, парних, індивідуальних форм взаємодії в навчально-пізнавальній діяльності, побудови довірливих взаємин між педагогом та дітьми на принципах ділового партнерства.

3. Продовжувати роботу по формуванню особистості, яка вільно і творчо застосовує засоби мови в різних ситуаціях буття. Створювати умови для самовираження дитини через мовлення в різних видах діяльності, активної комунікації з дорослими та однолітками.

4. Здійснювати подальшу освітню діяльність щодо протидії забрудненню навколишнього середовища, розвитку у дітей звичок і моделей поведінки, що відповідають сталому розвитку, оволодіння ними доступними навичками сприяння чистоті довкілля.

5. Сприяти формуванню позитивно-діяльного, оптимістичного ставлення дитини до життя, креативності та критичного мислення. Підвищувати ефективність використання потенційних можливостей гри як форми організації життєдіяльності дошкільника, методу і засобу педагогічного впливу.

6. Формувати здоров’язбережувальну компетентність дитини: знайомити з умовами збереження власного здоров’я, значенням рухової активності та безпечного харчування в зміцненні здоров’я, впливом природних чинників на стан здоров’я Виховувати у дітей ціннісне ставлення до чистоти довкілля як важливої умови безпечного проживання людини у природному середовищі.

7. Активізувати взаємодію педагогів з родинами вихованців у формуванні комунікативної компетентності дітей. Спонукати дітей до усвідомленого регулювання мовної діяльності з метою попередження та виправлення мовних помилок. В індивідуальній та груповій роботі активно використовувати поетичні твори, театралізовану, ігрову діяльність,, мовленнєві ситуації, мультфільми, розвивальні та дидактичні ігри для розвитку розмовної мови дошкільників.

8.Продовжувати роботу педагогічного колективу по реалізації авторської програми «Я – моральний: особистість дошкільника в сучасному світі» Л.В.Лохвицької. Розширювати словник дитини словами морального змісту, створювати і вирішувати ситуації морального вибору, сприяти самовираженню дитини через мовлення в різних видах діяльності.

9.Підвищувати рівень математичної компетенції дітей дошкільного віку в рамках оголошеного Року математики.

10. Здійснювати методичний супровід впровадження в освітній процес інноваційних технологій. Підвищувати рівень культури педагогів у використанні мультимедійних засобів для самоосвіти та в організації навчально-пізнавальної діяльності дошкільників.

Організація методичної роботи.

Методична робота у закладі була спрямована на створення оптимальних умов для навчання, виховання, розвитку дошкільників та побудована згідно з принципами і положеннями нормативних документів про освіту, рекомендаціями методичного кабінету. Зміст освітнього процесу в закладі визначався Базовим компонентом дошкільної освіти (оновленим) та освітньою Програмою для дітей від трьох до семи років «Дитина», за якою в 2020-2021 н.р. працювали всі вікові групи та корекційна робота за програмою Рібцун Ю.В. «Корекційно-розвиткова робота для дітей з вадами мовлення»

У дошкільному навчальному закладі створені всі умови для професійного удосконалення та самоосвіти педагогів. Різноманітні форми методичної роботи, які проводилися у закладі – педагогічні ради, семінари - практикуми,творчі майстерні, відкриті покази - сприяли підвищенню фахової майстерності педагогічних кадрів. Педагоги садочка є активними учасниками інтернет - заходів, методичних об’єднань та семінарів.

Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення. План роботи схвалюється педагогічною радою закладу.

Плануваня роботи в дошкільному закладі здійснювався відповідно до Інструктивно – методичного листа Міністерства освіти і науки України «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах» . Саме річним планом регламентувалася організація методичної роботи дошкільного навчального закладу, заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес, згідно з концептуальними засадами Базового компоненту дошкільної освіти (нової редакції). Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в ДНЗ функціонує методичний кабінет, який є науково – методичним осередком для педагогів та батьків. Протягом року кабінет поповнився наочно – дидактичними посібниками, науковою, навчально – методичною літературою, дидактичним аудіо та відео матеріалом. Під керівництвом вихователя – методиста Захаренко Валентини Іванівни, педагогічний колектив має змогу здійснювати переорієнтацію всього освітньо-виховного процесу з навчального на розвивальний. Вихователі користуються сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями: “Дошкільне виховання”, “Палітра педагога”, комплект “Зразковий дошкільний заклад”, у складі якого журнали «Практика управління дошкільним закладом», “Вихователь – методист дошкільного закладу”, “Музичний керівник”, «Практичний психолог», «Медична сестра» - електронний журнал. Педагогам дошкільного закладу надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахової майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, використання кращого досвіду вихователів нашого ДНЗ, міста, інших областей, проходження курсів підвищення кваліфікації.

Для стимулювання методичної творчості, подолання шаблону і трафарету в навчанні і вихованні, розвитку педагогічного мислення педагогів в ДНЗ створена творча група вихователів. До її складу входять кращі педагоги закладу, які уміють генерувати та популяризувати педагогічні ініціативи, перспективний досвід і власні напрацювання. Вихователі розробили електронне календарне планування на весь навчальний рік на всі вікові групи. Зібрали та систематизували базу конспектів занять на кожний день з усіх розділів програми для подальшого зручного застосування в роботі упродовж року. Реалізація завдань Базового компонента здійснювалась за інваріантною (обов’язковою) та варіативною складовою навчального плану. Педагоги дошкільного закладу наполегливо працюють над виявленням творчого потенціалу дітей, розвитку їх інтелектуальних та творчих здібностей. Слід відмітити плідну роботу музичного керівника Рибак Юлії Олександрівни. Свої досягнення дошкільники демонстрували під час проведення музичних свят, розваг. У цьому році музкерівником Рибак Ю.О. започатковано роботу над створенням дитячого оркестру: виготовлено нетрадиційні музичні інструменти (звукові, шумові) . Колективні тематичні композиції діти демонстрували вже у цьому році на святах Нового року та 8 Березня.

Логопедична робота.

Упродовж 2020-2021 навчального року логопедична робота велася відповідно до Закону України «Про освіту». Логопедичну роботу у закладі здійснює 5 вчителів логопедів. Упродовж звітного періоду охоплення логопедичною допомогою вихованців з порушенням мовлення склало - 81 особа. Кількість вихованців, виведених з чистою вимовою на кінець року - 25, з поліпшенням -3. Рекомендовано подальше навчання: в школі - 25, шкільному логопункті - 3. На основі плану роботи вчителів логопедів ДНЗ на 2020 – 2021 навчальний рік була проведена така робота: діагностика новоприбулих дітей; логопедичний супровід дітей всіх вікових груп; проведення корекційно-відновлювальної роботи логопедична просвіта та підвищення логопедичної компетентності вихователів та батьків;. Упродовж всього звітного періоду логопедами проводилися корекційні заняття (щодня) як підгрупові та і індивідуальні. Відповідно до річного плану роботи логопедів на навчальний рік проведено заходи щодо пропаганди логопедичних знань: - виступи на батьківських зборах: «Причини мовних порушень у дошкільників». - надано рекомендації щодо використання логопедичних ігор в домашніх умовах, звернуто увагу на необхідність розвитку фонематичного сприйняття, дрібної моторики, збагачення словникового запасу, необхідності давати дошкільнятам правильний зразок промови. - підготовлено та надано логопедичний матеріал для батьків: «Поради вчителя-логопеда», «Як організувати логопедичні заняття вдома», «Про користь артикуляційної гімнастики в розвитку дитини дошкільного віку», «Розвиток фонематичного слуху»; - поповнено «папки-пересувки» консультаціями для вихователів і батьків у всіх вікових групах ДНЗ; Протягом вказаного періоду робота логопеда велася регулярно та цілеспрямовано.

Аналізуючи роботу вчителів – логопедів за 2020 – 2021 н.р. слід відмітити, що педагоги професійно грамотно здійснювали діагностичну діяльність - вивчали анамнез, причини мовленнєвих порушень у вихованців, здійснювали обстеження мовлення, складали індивідуальні корекційно – розвиткові плани роботи з кожною дитиною. Зміни в розвитку мовлення дітей можна простежити в мовних картках, які оформлені на кожну дитину.

В результаті спільної співпраці учителів - логопедів, вихователів та батьків на кінець 2020 – 2021 н. р. із 81 дітей старшого дошкільного віку у 25 дітей виправлено мовленнєві помилки і збагачено словниковий запас, підвищено рівень розвитку уяви, уваги, пам’яті, мислення, закріплено правильну вимову звуків у словах, реченнях, удосконалено навички звуко – буквенного аналізу, сформовано вміння будувати граматично правильні речення.

Результати свідчать про те, що за останній рік значно збільшується кількість дітей, які мають складні мовленнєві порушення (загальне недорозвинення мовлення, дизартрія, алалія, системне недорозвинення мовлення). Та, на жаль, значно знизились показники повністю виправлених мовленнєвих порушень. Тому робота з дітьми потребує подальшого вдосконалення, а педагогам слід систематично проводити аналіз результативності своєї роботи.

Здійснення моніторингу якості освіти стало реальним підґрунтям для втілення шляхів реалізації пріоритетних напрямків роботи дошкільного навчального закладу і дозволяє вчасно корегувати і надавати методичну допомогу в розв’язанні певних освітніх проблем. Педагогічне діагностування навчальних досягнень дітей здійснюється тричі на рік.

В результаті проведеної логокорекційної роботи значно покращилось мовлення у 48 дітей. В 33 дітей стан мовлення покращився частково в зв’язку зі складними мовленнєвими порушеннями, затримкою психічних процесів та недовготривалим перебуванням у дошкільному закладі.

Педагоги закладу мають вільний доступ для користування методичними матеріалами та можливість задовольняти свої потреби у професійному самовираженні й самореалізації, саморозвитку та самовдосконаленні. У закладі організовано підписку фахових видань, педагоги забезпечені необхідною методичною літературою, художньою літературою. Методична робота здійснюється відповідно до розділів річного плану «Робота методичного кабінету» та «Методична робота з кадрами».

З метою підвищення педагогічної компетентності та майстерності педагогів проводяться консультації, семінари-практикуми, на яких розглядаються питання організації та проведення різних форм освітньої роботи з дітьми, впровадження новинок програмового та методичного забезпечення освітнього процесу. У закладі організоване поглиблення теоретичних знань педагогів шляхом ознайомлення їх з новинками педагогічної, психологічної літератури, досвідом колег. У своїй діяльності педагоги використовують науково-методичну, педагогічну літературу, рекомендовану МОН України, а також періодичні видання.

Організація інноваційної діяльності ДНЗ здійснюється відповідно до вимог Положення про порядок здійснення інноваційної діяльності, затвердженого наказом МОН України від 07.11.2000 р. № 522, Листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 26.07.2010 № 1.4/18-3082 Інструктивно-методичних рекомендацій «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі»;

а саме:

на рівні закладу:

вихователь-методист Захаренко В.І. працює над реалізацією методичної теми «Формування екологічної компетентності у дітей дошкільного віку»;

вихователь Ванжа І.В. – «Формування основ патріотичного виховання дітей дошкільного віку засобами народознавства»;

музичний керівник Рибак Ю.О. - «Театралізована діяльність як засіб впливу на розвиток творчої особистості дитини».

За ініціативи адміністрації закладу у 2020-2021 н.р. продовжувалося впровадження в практику роботи проектів поданих мною, а саме:

 • Проект «Інновації у формуванні ціннісних орієнтацій дошкільників» за програмою «Скарбниця моралі» Лохвицької Любов Василівни кандидата педагогічних наук, доцента кафедри психології і педагогіки дошкільної освіти, заступник декана факультету педагогіки і психології з наукової роботи.

Результатами роботи по даному проекті було досягнуто

 1. Зміни у дитячих поглядах на дитячу дружбу:
 • Співпереживання, входження в ситуацію іншого, відчування його стану;
 • Засвоєння моральних норм поведінки;
 • Емоційне ставлення до іншого;
 • Орієнтація на однолітка;
 • Емоційна корекція поведінки;
 1. Залучення педагогів та батьків до проведення активних форм роботи з дітьми.
 2. Реалізація корекційно-розвиткових та освітніх програм на основі методів і ресурсів методики з морального виховання.
 3. Щоденна підтримка особистісного розвитку кожної дитини.
 4. Професійне зростання педагогів нашого закладу , у розробці, доповненні та впровадженні у роботу засад морального виховання в дошкільників, відобразилося на лище в численних заходах, Тижнях ДОБРОТИ та презентаціях для поширення набутого досвіду, але і в річному, перспективному та календарному плануванні , що дало можливість впроваджувати цю програму систематично, послідовно та накопичувально.

Проект « Студія сендплей»

Результатами роботи по даному проекті було досягнуто:

 1. Зростання інтересу до логопедичних занять;
 2. Посилилася особистісна зацікавленість дитини в тому, що відбувається.
 3. Пісок дозволяє довше зберегти працездатність дитини. Помилки на піску виправити простіше, ніж на папері. Це дає можливість дитині відчувати себе успішною.
 4. Посилюється бажання дитини експериментувати і працювати самостійно.
 5. Удосконалюється предметно-ігрова діяльність, що сприяє розвитку сюжетно-рольової гри і комунікативних навичок дитини.
 6. В іграх з піском більш гармонійно та інтенсивно розвиваються всі пізнавальні функції (сприйняття, увага, пам'ять, мислення), а головне - мова і моторика.

Для роботи з піском було поновлено атрибути до сенсорних столів для кожної вікової групи та кабінету психолога.

 • Проект «Вивчення та застосування в роботі педагогами Інтернет-технологій» Мета якого - формування мережевих професійних спільнот педагогів, методична підтримка і професійне зростання педагогів за рахунок широкого використання засобів Інтернету, а саме:
 1. Складання індивідуальних перспективних планів підвищення кваліфікації педагогічних працівників засобами Інтернет.
 2. Підвищення рівня компетенції педагогів.
 3. Високий рівень мотивації до власної професійної компетентності педагогів.
 4. Високий рівень самоосвіти педагогів.
 5. Значний ріст професійних здібностей педагогів.
 6. Оволодіння технологіями Інтернет-ресурсу, платформи zoom.
 7. Участь у онлайн-семінарах, онлайн-конференціях, інтернет-конференціях, інтернет-семінарах.
 8. Постійне використання Інтернет ресурсів в професійній діяльності.

У 2020-2021 навчальному році колектив закладу працював творчо і відповідально.

Створено умови та вжиті заходи щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процесс «Від розмаїття форм до якості екологічного виховання». Екологозбережувальну виховну роботу (сталий розвиток), проводили за такими напрямками:

 • «Еко-городики», крок до любові природи та власного здоров`я, вирощування екологічно чистих рослин для споживання, прищеплення любові до праці на землі – адже «Що посієш – те й пожнеш»;
 • «Еко-бокси», ця лінія освітної діяльність проводилася щодо протидії забрудненню навколишнього середовища, розвитку у дітей звичок і моделей поведінки, що відповідають сталому розвитку, оволодіння ними доступними навичками сприяння чистоті довкілля.
 • «Подбаємо про птахів!» Годівнички для наших маленьких пернатих та повна відмова від гумових кульок у проведенні різних святкових заходів та міроприємств.

Кожен рік педагогічні працівники приймають участь у міських та всеукраїнських конкурсах:

Жовтень 2020р. - було проведено міське методобєднання семінар-тренінг для вчителів-логопедів закладів дошкільної освіти, на якому проведено навчання азів комп’ютерної грамоти в деяких програмах та на інтернет платформах «Методичні орієнтири організації дистанційного навчання дітей дошкільного віку з мовленнєвими порушеннями»

 • Лютий 2021р. – нашим колективом був запущений в соцмережах флешмоб до 150-ї річниці дня народження видатної Української поетеси Лесі Українки, який підтримали не лише заклади дошкільної освіти м. Черкаси, а й інших регіонів України.
 • Березень 2021 р.- проведено Всеукраїнське заняття доброти «Гуманне та відповідальне ставлення до тварин» на тему «Тварини – наші друзі» і отримали сертифікат;
 • Березень 2021р.- вихователь Литвин Л.В. провела міський онлайн майстер-клас для вихователів вищої категорії та зі званням «вихователь-методист» тема «Виховання комунікативних вмінь і навичок у дітей дошкільного віку»
 • Травень 2021р. - Вихователь Нехоца Л.В. прийняла участь у конкурсї “Історія однієї вишиванки”на сторінці «Фейсбук» Черкаської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України.

Атестація педагогічних працівників, медичного персоналу

Атестація педагогічних працівників здійснюється відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом МОН України від 06.10.2010 № 930 із змінами та доповненнями, затвердженими МОН України від 08.08.2013 № 1135. У закладі є наступні документи щодо організації та проведення атестації:

- Закони України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Типове положення про атестацію педагогічних працівників України, затверджене наказом МОН України від 06.10.2010 № 930 із змінами та доповненнями, затвердженими МОН України від 08.08.2013 № 1135;

- Особові справи педагогічних працівників, у яких зберігається 1 екземпляр атестаційного листа, характеристика на працівника, який атестується, копії свідоцтв про курсове підвищення кваліфікації;

- Книга наказів, у якій видаються накази «Про атестацію педагогічних працівників», «Про підсумки атестації педагогічних працівників»;

- Перспективні плани курсового підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників.

Питання атестації розглядаються на зборах трудового колективу. Завідувач вивчає різні види роботи педагогів ДНЗ, які атестуються шляхом організації перегляду відкритих форм роботи (заняття, прогулянки, розваги, святкові ранки, ранкова гімнастика, інші форми роботи з дітьми), вивчення документації, оснащення робочого місця атестованого працівника. До складання характеристики, вивчення досвіду роботи педагогів, які атестуються, залучається голова профспілкового комітету ДНЗ.

Згідно з графіком педагогічні працівники проходять курси підвищення кваліфікації та підлягають атестації відповід­но до чинного Положення про атестацію педагогічних працівни­ків. Таким чином, простежується поступове підвищення кваліфі­кації педагогічних працівників ДНЗ.

Річний план роботи закладу передбачає організацію самоосвіти вихователів, проведення для них консультацій, семінарів-практикумів, колективних переглядів занять, свят, виставок, які проводяться в ЗДО.

Ефективність використання педпрацівниками технічних засобів навчання в освітньому процесі.

Робоче місце завідувача, вихователя-методиста, медичної сестри, музичного керівника, діловода комп’ютеризовано. Комп’ютер підключений до мережі інтернет, заклад має E-mail, сайт. Усі ці засоби сприяють підвищенню ефективності проведення освітньої роботи з дітьми, а також обміну педагогами досвідом з колегами шляхом використання Інтернет-ресурсів.

Матеріально-технічна база ДНЗ.

Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу – є одним із провідних напрямків роботи завідувача ДНЗ. В зв’язку з процесами модернізації дошкільної освіти великої уваги набуває створення сприятливих умов для розвитку дитини. Цьому сприяє впровадження інноваційних освітніх технологій у навчальний процес, забезпечення педагогічного колективу новою методичною літературою, періодичними підписними виданням, сучасним дидактичним матеріалом, створення покращених умов освітнього середовища.

Групові приміщення ДНЗ забезпечені необхідними меблями та ігровим обладнанням на 90%. Розвивальне середовище закладу організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:

-музична/ спортивна зала;

- кабінет психолога;

-методичний кабінет;

- медичний блок;

-прогулянкові майданчики для кожної вікової групи;

- спортивний майданчик;

- еко городики для трудової та дослідницької роботи.

На території закладу функціонує шість ігрових майданчиків з них чотири з тіньовими навісами, ізольовані один від одного, а також один спортивний майданчик. Їх оснащення відповідає санітарно-гігієнічним, педагогічним та естетичним нормам, травмобезпечне для дітей. На ігрових майданчиках є пісочниці з кришками, гойдалки, каруселі, столи, лави, драбини для лазіння, ігрові комплекси.

Обладнання та оформлення спортивного майданчика забезпечують умови для проведення з дітьми ранкової гімнастики, фізкультурних занять, організації рухливих ігор, спортивних свят.

Територія закладу добре озеленена. По периметру закладу висаджені декоративні дерева, розбито квітники. Квіти підбираються з урахуванням їх безперервного цвітіння у весняно-осінній періоди. Є куточок лісу, лугу, фруктового саду де вихователі організовують спостереження за рослинами. На території закладу створено еко городики для висадки і догляду за городніми культурами.

Господарська зона знаходиться окремо від ігрових майданчиків, до неї облаштовано окремий в'їзд. Майданчик для сміттєзбірника забетоновано. Сміття вивозиться регулярно.

Забезпечення музично – спортивної зали, групових приміщень обладнанням відповідно до Типового переліку.

Заклад функціонує у типовому приміщенні, у ньому є музично – спортивна зала. У сприятливі погодні умови фізкультурні заняття проводяться на спортивному майданчику, у осінньо-зимовий період – у музично - спортивній залі, де також проводяться музичні заняття. Приміщення групових, спальних, підтримується у належному санітарно-гігієнічному стані, обладнано відповідними меблями, технічними засобами навчання, роздатковим, дидактичним матеріалом. У всіх 6-ти групах створені відповідні умови для проведення усіх режимних моментів. Складено розклад занять та режим дня відповідно до вимог Базового компонента, програми «Дитина». Ігрові зони в усіх вікових групах обладнані в достатній кількості навчальним та ігровим матеріалом.

Естетичне оформлення приміщень та упорядкованість надвірних споруд, території.

Будівля закладу обладнана централізованою системою водопостачання, в робочому стані централізована каналізація, але потребує капітального ремонту; має власну котельню на твердому/газовому паливі. Приміщення закладу, харчоблок, овочесховище, відповідають санітарним нормам. У попередні роки було проведено ряд капітальних ремонтів приміщення, утеплення фасаду та заміна даху закладу, тож наразі він не потребує косметичних ремонтів. Засновник забезпечує заклад необхідним обладнанням та інвентарем. Приміщення групових кімнат мають належний естетичний вигляд. Облік майна ведеться систематично, списання проводиться відповідно до чинного законодавства. Матеріально-технічне забезпечення закладу на достатньому рівні.

Як завідувач, основну увагу приділяю зміцненню та оновленню матеріально-технічної бази, розвитку методичної, логопедичної та психологічної служби, покращенню харчування та медичного обслуговування в ДНЗ .

Постійно проводиться підготовка території та приміщень до безпечного перебування дітей.

– очищення території закладу від сухоцвіту та опалого листя.

– обрізання дерев , скошування трави,

– посипання доріжок в період ожеледиці.

Для створення оптимальних умов перебування дітей в дошкільному закладі матерільно-технічна база постійно удосконалюється і модернізується, а саме :

У 2020-21н.р. за рахунок бюджетних коштів Черкаської міської ради та на виконання соціально-економічного розвитку міста у 2020 році за рахунок бюджетних коштів закінчено реконструкцію фасаду ДНЗ на суму 1 500 тис. грн.

Також заплановано:

- капітальний ремонт зовнішньої каналізації;

- реконструкція прилеглої території мережі зовнішнього освітлення;

За рахунок спонсорської допомоги Петрика Р.В. було закуплено 300 упаковок одноразових рушничків для діток, а також придбав для потреб закладу всі необхідні предмети гігієни для організації роботи ДНЗ в умовах карантину.

Також за бюджетні кошти було придбано:

 • Дезинфікуючі та миючі засоби – 21 146 грн.
 • Медикаменти – 100 грн.

З метою забезпечення безпеки життєдіяльності дітей під час прогулянки продовжено роботу по благоустрою території дошкільного закладу, проведено роботу по осучасненню дизайну території та поповнення критою пісочницею дитячого майданчику групи № 3 дошкільного закладу силами батьків на суму 5000 грн.

4. За ініціативою батьківського активу дитячого закладу було придбано та подаровано:

- лавочки 2 шт. – 831 грн. група №2

- посуд дитячий – 800 грн. група №4шт

- ліжка дитячі двоярусні 2 шт. – 6000 грн. група №6

- меблі дитячі – 2 500грн. група №1

- стільці дитячі – 3 600грн. група №6

- пазл покриття для підлоги – 1 250грн. група №1

- пазл покриття для підлоги – 1 597грн. група №2

- пазл покриття для підлоги – 720 грн. група №4

- пазл покриття для підлоги – 1330 грн. група №6

- доска демонстраційна – 700 грн. група №3

- методичний демонстраційний матеріал – 720 грн. група №2

- матраци 13 шт. – 6 620 грн. група №6

- ковдра дитяча 12 шт. – 2730 грн. група №6

Батьки в усіх групах прийняли активну участь у придбанні іграшок, канцтоварів та матеріалів для роботи з дітьми під час занять, за що їм щиро вдячні.

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я вихованців та педагогічних працівників.

Згідно із Законом України «Про охорону праці» у дошкільному закладі здійснюється робота з охорони праці і техніки безпеки, призначені відповідальні з питань охорони праці, затверджені інструкції з безпеки на робочому місці і безпеки організації життєдіяльності дітей та учасників освітньо – виховного процесу. Робота з забезпечення безпеки життєдіяльності дошкільного закладу та учасників освітньо – виховного процесу здійснюється згідно з нормативною базою та заходів безпеки праці.

За період роботи ДНЗ у 2020-2021 н.р. зафіксовано 1 нещасних випадки з дитиною під час освітньо – виховної роботи , а саме :

2 група – Риджанич Даніїл (забійна рана чола)

З працівниками на робочому місці нещасних випадків не відбувалося.

Колектив бере участь у розробці та обговоренні комплексних планів щодо покращення умов праці, санітарно – оздоровчих заходів, охорони довкілля і вживає заходів щодо їх виконання.

Протягом звітного року я разом з іншими членами адміністрації організовувала безпечні умови для праці та освітньо-виховної діяльності членів трудового колективу.

У річному плані роботи передбачені заходи щодо організації роботи з охорони праці, збереження життя, здоров`я дітей і працівників, попередження дитячого та дорослого травматизму.

Забезпечено проведення первинного, періодичного та інших видів інструктажів з техніки безпеки. Відповідно до ГОСТ 12.04.79 р. не допускається до роботи люди, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці

Забезпечене соціальне страхування всіх працівників від нещасних випадків, професійних захворювань. Здійснюються виплати з фонду соціального страхування за період тимчасової непрацездатності працівників. Організовано проводяться при прийомі на роботу і періодичні ( двічі на рік) медичні огляди працівників.

Робота педагогічного колективу та всіх робітників ДНЗ щодо профілактики дитячого травматизму будується на Базовому компоненті дошкільної освіти який спрямовує роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності. Систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпеки в життєвому середовищі. Тому робота нашого дошкільного закладу з профілактики дитячого травматизму має такі завдання:

- поліпшення якості навчально-виховної роботи з дітьми щодо питань особистої безпеки та захисту життя;

- удосконалення теоретичних знань та практичних навичок вихователів щодо формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоровя та життя;

- пропагування здорового способу життя серед дітей та батьків.

Протипожежна безпека у дошкільному навчальному закладі посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. Розроблено плани евакуації дітей на випадок пожежі, обладнано трьома додатковими евакуаційними виходами, призначено відповідальних осіб. Проводяться евакуаційні заходи на випадок виникнення пожеж, тиждень пожежної безпеки згідно з наказом по ДНЗ.

Щороку по завершенню «Тижня безпеки» діти узагальнюють одержані знання у своїх творчих роботах ( малюнки, вірші, творчі оповідання).

Охорона життя, збереження та зміцнення фізичного та психічного здоровя дітей – важливе завдання дошкільного закладу.

У дошкільному закладі здійснюється соціальний захист працівників.

Між адміністрацією і трудовим колективом закладу складений Колективний договір. Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально-економічних, виробничих і трудових відносин.

Щодо соціально-трудових пільг, гарантій, компенсацій адміністрація та орган профспілкової первинної організації забезпечують належні умови соціального захисту працівників.

Зобов’язання адміністрації, передбачені колективним договором, ретельно виконуються. В 2020-2021 навчальному році вчасно виплачувались заробітна плата і аванс, всі педагоги отримують доплату за вислугу років, отримали грошову винагороду до Дня працівників освіти, всі педагогічні працівники отримують матеріальну допомогу на оздоровлення під час відпустки в повному обсязі.

Забезпечення фізичного виховання, медичного обслуговування та організації харчування вихованців

У ДНЗ з даного питання, робота велася в декількох напрямах відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту», «Про фізичну культуру і спорт», Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України

Вирішенню завдань фізичного розвитку дітей в дусі відповідального ставлення до власного здоров′я та профілактики захворюваності, сприяли:

- систематичне і своєчасне проводення медичних оглядів дітей згідно наказу МОЗ України „Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні” № 434 від 29.11.2002;

- систематичне медико-педагогічне вивчення організації навчально-виховного процесу: здійснення постійного контролю адміністрації за дотриманням рухового режиму протягом дня та розподілом психофізичного навантаження на заняттях з фізкультури.

Велику увагу протягом навчального року було приділено формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей.

Ефективність оздоровчих заходів визначалася поєднанням комплексної інтенсивної оздоровчо-профілактичної роботи з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників.

Результати роботи розглядались на педраді, виробничій нараді, раді ДНЗ та на педгодинах.

Медична робота.

Безумовно, щаслива дитина – це здорова дитина. Весь освітній процес мав здоров’язберігаючу спрямованість. Завідувачем Єрмоленко Л. О. та медичною сестрою Шаповал Л.О. ведеться щоденний контроль за дотриманням у групах режиму дня, режиму провітрювання та дезинфекції, питного та рухового режиму, санітарногігієнічного стану. Відвідування дітьми закладу є також показником не тільки стану здоров’я дітей, але і рівня психологічного комфорту у групах. Однак, на жаль, відношення деяких батьків до необхідності систематичного відвідування дитиною групи залишає бажати кращого.

Серед багатьох чинників, що забезпечує необхідний рівень фізичного та психічного розвитку дитини, одним з головних, є раціональний режим. Основним принципом правильної організації режиму дня є його відповідність віковим психофізичним особливостям дошкільника. Вона обумовлюється задоволенням потреб організму у сні, відпочинку, їжі, діяльності, рухах, тому режим дня для дітей різного віку у дошкільному закладі підібраний згідно до віку дитини.

Щоквартально старшою медичною сестрою проводився аналіз стану захворюваності і здоров’я дітей. Педагогами враховувалися ці показники під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму продовж дня, загартовуючих заходів, рухливих ігор тощо. У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, наявний листок здоров’я вихованців, згідно з яким проводилось маркування меблів, здійснювався індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

У дні карантинів та в періоди підвищеної захворюваності в режимі дня збільшувалась загальна тривалість перебування дітей на свіжому повітрі, змінювалася змістовна сторона занять з підвищеним фізичним та інтелектуальним навантаженням.

Проходження медичного огляду працівниками здійснюється відповідно до чинного законодавства. Сестра медична Шаповал Л.О. слідкує за дотриманням працівниками закладу графіка проходження медичних оглядів.

Організація харчування.

Організація харчування дітей в ДНЗ здійснюється відповідно до постанови КМУ «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22.11.2005 р. № 1591, «Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», затвердженого наказом МОН України від 01.06.2005 р. № 242/329, Інструкції з організації харчування в ДНЗ, затвердженої спільним наказом МОН України та Міністерства освіти здоров’я України від 17.04.2006 р. № 298/227 (Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 202/165 ( 0440-13 ) від 26.02.2013).

У дошкільному навчальному закладі протягом навчального року значна увага приділялась харчуванню дітей. Впроваджено систему аналізу небезпечних чинників та критичних точок контролю (НАССР). Працівниками держпродспоживслужби розроблено паспорт харчоблоку закладу освіти, згідно якого поетапно здійснюється покращення його санітарно-технічного стану. Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Ведеться постійний контроль за виконанням відповідних норм. Щоквартально аналізується стан харчування дітей в ДНЗ.

Для правильної організації харчування на основі перспективного харчування складається щоденне меню з вживанням свіжих овочів в літній та осінні періоди. Протягом року в дошкільному закладі було організовано 3-х разове харчування, не збалансоване, у зв`язу з перебоями з постачанням продуктів харчування базами-постачальниками

Вартість харчування одного вихованця в ДНЗ у розмірі– 33,95грн, на день для груп дошкільного віку.

Відбираються регулярно проби, зберігаються 24 години при температурі від +4 до +8 в окремому холодильнику. Дотримується товарне сусідство.

Постійний контроль за правильною організацією харчування дітей здійснюється радою по харчуванню, завідувачем, вихователем-методистом та старшою медичною сестрою. Приготування страв здійснюється відповідно орієнтовного перспективного меню та картотеки страв.

Періодичний контроль проводять працівники держпродспоживслужби, представники управління освіти.

У закладі наявні накази про організацію харчування, бракераж, безпеку, про дотримання норм харчування. У всіх працівників ДНЗ проходять медичні огляди 2 рази на рік про що ставиться відмітка в санітарних книжках, відмітки про допуск до роботи.

Постійно здійснюється контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог щодо утримання харчоблоку, миття посуду, технології приготування їжі, термінів реалізації продуктів харчування.

За результатами перевірок держпродспоживслужби грубих порушень санітарного стану приміщень та харчоблоку не виявлено.

Педагоги постійно формують у дітей трудові та культурно-гігієнічні навички, вивчають правила поведінки за столом, вчать користуватись столовими приборами (виделки, ножі в старших групах).

Відповідно до графіка проводились планові та оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якістю приготування їжі. Готуючи страви, кухар суворо дотримувався технології приготування їжі, нормативного об’єму страв. З боку вихователів здійснювався постійний контроль за культурою харчування вихованців. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи.

Щорічно проводяться комплексні медичні огляди дітей старшого віку лікарями міської дитячої поліклініки №3, проводяться щеплення. Медична сестра закладу Шаповал Л.О. протягом року проводила навчання серед працівників та бесіди серед батьків з питань профілактики інфекційних захворювань та першої медичної допомоги.

Є ще багато проблем, які плануємо вирішувати це: придбання комп’ютерної техніки; поступова заміна старих дитячих меблів у 2 групах, заміна ліжок в групах. Маю надію в подальшому на плідну співпрацю департаменту освіти, працівників ДНЗ та батьків, щоб усі проблеми були вирішенні. Я вдячна усім: голові Черкаської міської ради А.В. Бондаренку, депутатському корпусу, працівникам ДНЗ, батькам за спільну роботу, покращенні матеріальної бази, проведенні ремонтних робіт. Заходи які ми зробили протягом року направленні на створення комфортних умов перебування дітей в садочку, збереження здоров’я дітей, колекційної роботи, підготовку дітей до школи, до майбутнього життя в соціумі. Як ми сьогодні дбаємо про майбутнє дітей так вони подбають про нас в майбутньому.

Щотижня я веду прийом громадян з особистих питань та з питань діяльності навчального закладу, розглядаю пропозиції, зауваження, прохання викладені батьками, радою, батьківським комітетом тощо, інформую управління освіти про прийняті рішення.

Вважаю, що колектив закладу працює з розумінням свого морального обов’язку перед прийдешнім, живе в атмосфері постійного пошуку нового, кращого, досконалішого духовно-творчого єднання педагогів, вихованців та їх батьків.

Життя дитячого садочка активне, творче та цікаве . З 24 серпня 2016 року створений в інтернет-мережі Facebook сайт дитячого садочка ДНЗ 29 "Ластівка" або @lastivka29 .Запрошуємо Вас радіти разом з нами успіхам наших малят та досягнень дитячого садочка!

Тому хочеться подякувати усім: представникам Черкаської міської ради, депутатському корпусу, працівникам ДНЗ, батькам за спільну допомогу закладу і закликати усіх: "Давайте спільно працювати над вирішенням проблем садочка аби створити для дітей комфортні умови перебування тут, щоб забезпечити їм щасливе майбутнє, бо ми подбаємо про них сьогодні, а вони подбають про нас завтра".