Академічна доброчесність

Академічна доброчесність
ПОЛОЖЕННЯ
про академічну доброчесність
учасників освітнього процесу
Дошкільного навчального закладу( дитячий садок ) спеціального типу
№ 29 «Ластівка»


І. Загальні положення

1.1. Положення про академічну доброчесність (далі - Положення) Дошкільного навчального закладу (дитячий садок) спеціального типу № 29 «Ластівка» (далі ДНЗ №29) є внутрішнім підзаконним нормативним актом, який спрямований на забезпечення якісних освітніх послуг наданих здобувачам освіти, додержання моральних, правових, етичних норм поведінки всіма учасниками освітнього процесу.
1.2. Положення розроблено на основі Конвенції ООН «Про права дитини» (1989), Конституції України, законів України «Про освіту», «Про запобігання корупції», «Про авторські та суміжні права» , статуту закладу, правил внутрішнього розпорядку.

ІІ. Принципи, норми етики та академічної доброчесності закладу освіти

2.1. Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання, попередження порушень освітнього процесу.
2.2. Порушеннями академічної доброчесності згідно ст.42 п. 4 Закону України «Про освіту» вважається:
обман - надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування;

академічний плагіат - оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;
самоплагіат - оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів;
фабрикація - вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях;
фальсифікація - свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень;
хабарництво - надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі;
необ’єктивне оцінювання - свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти.

2.3. Етика та академічна доброчесність забезпечуються учасниками освітнього процесу шляхом:
дотримання Конвенції ООН «Про права дитини», Конституції, законів України;
утвердження позитивного іміджу закладу освіти, примноження його традицій;
дотримання етичних норм спілкування на засадах партнерства, взаємоповаги, толерантності стосунків;
запобігання корупції, хабарництву;
збереження, поліпшення та раціонального використання навчально-матеріальної бази закладу;
дотримання спеціальних законів за порушення академічної доброчесності та даного Положення, зокрема, посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;
дотримання норм про авторські права;
надання правдивої інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності;
невідворотності відповідальності з підстав та в порядку, визначених відповідно Законом України «Про освіту» та іншими спеціальними законами.
надання якісних освітніх послуг з використанням в практичній професійній діяльності інноваційних здобутків в галузі освіти;
обов’язкової присутності, активної участі на засіданнях педагогічної ради та колегіальної відповідальності за прийняті управлінські рішення;
незалежності професійної діяльності від політичних партій, громадських і релігійних організацій;
підвищення професійного рівня педагогів шляхом саморозвитку і самовдосконалення, проходження вчасно курсової підготовки;
дотримання правил внутрішнього розпорядку, трудової дисципліни, корпоративної етики;
об’єктивного і неупередженого оцінювання результатів навчання здобувачів освіти;
здійснення контролю за дотриманням академічної доброчесності всіма учасниками освітнього процесу;
інформування керівника закладу освіти про типові порушення академічної доброчесності та види відповідальності за її порушення.

ІІІ. Заходи з попередження, виявлення та встановлення фактів порушення етики та академічної доброчесності

3.1. При прийомі на роботу працівник знайомиться із даним Положенням під розписку після ознайомлення із правилами внутрішнього розпорядку закладу.
3.2. Положення доводиться до батьківської громади на конференції, а також оприлюднюється на сайті закладу.
3.3. Вихователь - методист:
3.3.1. Забезпечує попередження порушень академічної доброчесності шляхом практикумів, консультацій та інших колективних та індивідуальних форм навчання з педагогічними працівниками щодо створення, оформлення ними методичних розробок (робіт) для публікацій, на конкурси різного рівня;
3.3.2. Використовує у своїй діяльності (рецензування робіт на конкурси різного рівня, на присвоєння педагогічного звання) та рекомендує вчителям сервіси безкоштовної перевірки робіт на антиплагіат.
3.4. Педагогічні працівники, в процесі своєї освітньої діяльності, дотримуються етики та академічної доброчесності, умов даного Положення, проводять роз’яснювальну роботу із здобувачами освіти щодо норм етичної поведінки та неприпустимості порушення академічної доброчесності (плагіат, порушення правил оформлення цитування, посилання на джерела інформації, списування).

ІV. Комісія з питань розслідування академічної доброчесності та етики педагогічних працівників.

5.1. Комісія з питань академічної доброчесності та етики педагогічних працівників – незалежний орган для розгляду питань, пов’язаних із порушенням Положення та моніторингу щодо взаємного дотримання усіма учасниками освітнього процесу морально-етичних норм поведінки та правових норм цього Положення.
5.2. До складу Комісії входять представники педагогічного колективу та батьківської громади.
Персональний склад Комісії затверджується рішенням педагогічної ради. Термін повноважень Комісії - 1 рік.
5.3. Комісія розглядає питання порушення морально-етичних норм поведінки та правових норм цього Положення за потребою або ж заявою учасників освітнього процесу.
5.4. Комісія звітує про свою роботу двічі на рік.

V. Порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності :
визначається створеною комісією закладу освіти з урахуванням вимог Закону «Про освіту» та спеціальних законів.
Кожна особа, стосовно якої порушено питання про порушення нею академічної доброчесності, має такі права:
-ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення факту порушення академічної доброчесності, подавати до них зауваження;
-особисто або через представника надавати усні та письмові пояснення або відмовитися від надання будь-яких пояснень, брати участь у дослідженні доказів порушення академічної доброчесності;
-знати про дату, час і місце та бути присутньою під час розгляду питання про встановлення факту порушення академічної доброчесності та притягнення її до академічної відповідальності;
-оскаржити рішення про притягнення до академічної відповідальності до органу, уповноваженого розглядати апеляції, або до суду.
9. Форми та види академічної відповідальності закладів освіти визначаються спеціальними законами.
10. За дії (бездіяльність), що цим Законом визнані порушенням академічної доброчесності, особа може бути притягнута до інших видів відповідальності з підстав та в порядку, визначених законом.

VІ. Види відповідальності за порушення академічної доброчесності

4.1 За порушення академічної доброчесності педагогічні працівники закладу можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:
- відмова в присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії;
-позбавлення кваліфікаційної категорії (І ІІ) або позбавлення звання;
-позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посади.
4.2 Види академічної відповідальності, якщо доведені порушення академічної доброчесності комісією з питань розслідування академічної доброчесності, (у тому числі додаткові та/або деталізовані) учасників освітнього процесу за конкретні порушення академічної доброчесності визначаються:
-адміністрацією закладу,
-атестаційною комісією,
-педагогічною та методичною радами закладу,
що грунтуються на спеціальних законах та внутрішньому Положенні закладу освіти.
VI. Прикінцеві положення
6.1.Положення ухвалюється педагогічною радою закладу більшістю голосів і набирає чинності з моменту схвалення.