Стратегія розвитку

Стратегія розвитку

Вступ

Стратегія розвитку дошкільного навчального закладу визначає основні напрями, пріоритети, завдання та їх реалізацію засобами кадрової, соціальної політики, управлінням і фінансуванням, структурними і змістовними змінами в розвитку навчальної системи ДНЗ.

Планування розвитку навчальної системи дошкільного закладу до 2026 року зумовлено необхідністю кардинальних змін, спрямованих на підвищення якості і конкурентоспроможності закладу, вирішення стратегічних завдань, що стоять перед закладом в нових економічних і соціокультурних умовах.

Дошкільна освіта – це стратегічний ресурс для всебічного розвитку дитини та забезпечення її національних інтересів, а також зміцнення авторитету та іміджу закладу, де створені умови для самореалізації кожної особистості.

Враховуючи основні положення Національної доктрини розвитку освіти, увага педагогів все більш фокусується на створенні моделі дошкільного навчального закладу, як відкритої цілеспрямованої соціальної системи, яка використовує в своїй діяльності загальні закономірності сучасного менеджменту.

Визнання необхідності свідомого управління змінами, їх передбачення, регулювання, пристосування до змінюючих зовнішніх умов прискорює процес оновлення діяльності в ЗДО. Тому питання суттєвих змін до деяких підходів до планування діяльності закладу освіти потребує значного корегування. Потребує оновлення навчальної бази закладу, поширення використання інтерактивних форм впливу на педагогічний процес; організація навчання дітей за методиками та технологіями, які активізують розумову діяльність і творчо організовують освітній простір.

На сучасному етапі плідна співпраця усіх учасників навчально-виховного процесу набуває найактуальнішого змісту, насамперед по створенню та оптимізації гармонійного розвивального середовища для дорослих і дітей.

Стратегія забезпечення якості освітньої діяльності закладу дошкільної освіти визначає стратегічні пріоритети розвитку установи, започатковує організаційні шляхи її реалізації, обґрунтовує ресурсні потреби. Вона скеровує учасників навчально- виховного процесу до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, суспільства та держави на засадах європейських вимірів якості освіти.

Програма спрямована у площину цінностей особистісного розвитку, варіативності і відкритості дошкільного закладу, зумовлює модернізацію факторів, від яких залежить якість навчально-виховного процесу, зміст, методи, форми навчання і виховання, система контролю і оцінювання, управлінські рішення, взаємовідповідальність учасників освітнього процесу.

Інформаційно-аналітична довідка про діяльність закладу «Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) спеціального типу

№ 29 «Ластівка» Черкаської міської ради»

Дошкільний навчальний заклад /дитячий садок/ спеціального типу №29 “Ластівка” Черкаської міської ради.

Юридична адреса закладу: 18000, бульвар Шевченка, 176;

e-mail:dnz29@ukr.net;

Заснований: на підставі рішення Черкаського виконавчого

комітету від 10.08.1971р. № 733

Розрахований: на 6 груп (99 місць)

Форма власності: комунальна власність

Фінансування: міський бюджет

Статут: зареєстровано рішенням Черкаської

міської ради №2-1156 від 25.10.2016р.

Статус: україномовний

Режим роботи закладу: з 8.00 до 18.00, п’ятиденний, з

трьохразовим харчуванням.

Колективний договір: реєстраційний № 204-28-2/03-5 від

26.11.2018р.

Функціонує всього: 6 груп для дітей віком від 3 до 6

років.

У своїй діяльності дошкільний заклад керується:

 • Конституцією України
 • Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства»
 • актами Президента України, Кабінету Міністрів
 • наказами Міністерства освіти і науки України
 • рішеннями Черкаської міської ради і її виконавчого комітету
 • наказами департаменту освіти та гуманітарної політики виконавчого комітету Черкаської міської ради
 • Положенням про дошкільний навчальний заклад
 • власним Статутом від 25.10.2016р.
 • Базовим компонентом дошкільної освіти України (нова редакція).

Програма розвитку на 2016-2021 роки в основному виконана.

Протягом цих років колектив продовжував працювати над осмисленням змісту, завдань, організації освітнього процесу за програмою « Дитина».

Діяльність дошкільного закладу спрямована на забезпечення якісної і доступної освіти, гармонійного та різнобічного розвитку дитини дошкільного віку, створення в умовах закладу розвивального життєвого простору для формування життєвих компетентностей вихованців відповідно до Базового компонента дошкільної освіти, Освітньої програми виховання і навчання дітей від трьох до семи років «Дитина» та розділу «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей дошкільного віку.» (Ю.В.Рібцун) програми розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями мовлення.

Дотримано пріоритетних напрямків роботи дошкільної освіти у ДНЗ, а саме:

 • Освітній процес було спрямовано на реалізацію нової редакції Базового компонента дошкільної освіти 2012 року – Державного стандарту дошкільної освіти, духовна зорієнтованість та демократизація освіти, діалогічна цілісність “вихователь ↔ дитина”, “вчитель-логопед ↔ дитина”; підтримка формування сучасного кадрового потенціалу у сфері дошкільної освіти та вироблення механізмів щодо поліпшення його соціального забезпечення, психолого-педагогічної, інформаційної, методичної, практичної підготовки педагогічних кадрів;
 • індивідуалізацію та варіантність змісту і форм професійного розвитку педагогічних працівників у системі післядипломної освіти, впровадження підвищення кваліфікації і перепідготовки педагогів за дистанційною формою навчання;
 • створенню інформаційно-навчального середовища;
 • охорони дитинства, захист прав та законних інтересів дітей з особливими потребами, створення умов для їхнього особистісного, фізичного, інтелектуального, соціального розвитку та самореалізації;
 • вихованню свідомого ставлення дітей до власного здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формуванню гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереженню та зміцненню фізичного, психічного, соціального й духовного здоров’я вихованців;

Головним завданням дошкільного закладу було:

 • спрямувати діяльність педагогів на подальше ознайомлення їх з осучасненим змістом дошкільної освіти;
 • організація життєдіяльності дошкільників, що забезпечує інтеграцію змісту та форм навчально-виховної роботи, щодо розвитку у дітей мовленнєвої компетентності;
 • робота по ознайомленню батьків із змістом Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), Програми виховання і навчання дітей від трьох до семи років «Дитина», спрямовану на вироблення єдиних підходів у формуванні таких освітніх ліній як «Особистість дитини», «Дитина в природному довкіллі», «Дитина в світі культури», «Гра дитини», «Дитина в сенсорно пізнавальному просторі», «Мовлення дитини», «Дитина в соціумі».

Для реалізації завдань проводили різні форми роботи — семінари, консультації, семінари-практикуми тощо. Застосовуємо й ігромоделювання, метод проектів, тренінгові технології, технології психоконсультування.

Окрім передбачених річним планом заходів провели:

 • консультації: «Створення ситуацій успіху для дітей», «Створення свята для дітей щодня»;
 • онлайн лекції: «Формування педагогічної культури батьків в умовах сучасного спеціального дошкільного навчального закладу»;
 • тренінги на тему: «Формування сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі», розроблені практичним психологом ДНЗ № 29 Людмилою Первовою;
 • ознайомлення з рекомендаціями науковця Катерини Крутій «Освітній простір дошкільного навчального закладу»;
 • робота за програмою «Освіта для сталого розвитку», розробленою науковцем Наталією Гавриш;

Протягом навчального року педагоги брали участь в онлайн-вебінарах, міжобласних онлайн семінарах, всеукраїнських професійних онлайн конкурсах тощо. Вони ознайомлювалися із фаховою літературою, досвідом інших педагогів, використовували інноваційні технології та методики — мнемотехніку, су-джок масаж, сендплей, графомоторику, методику музичного розвитку Карла Орфа, працювали з бізібордами тощо.

Проаналізувавши результати діяльності ДНЗ, ми зрозуміли, що колектив нашого дошкільного закладу вийшов на новий рівень розвитку. Основними принципами його діяльності є такі:

 • гуманізм. Освітній процес нового закладу базується на загальнолюдських та національних цінностях — повазі до особистості, толерантному, турботливому ставленні до кожної дитини, відмові від примусу та насилля;
 • індивідуалізація освіти. Полягає у вивченні особливостей кожної дитини і створенні відповідного виховного середовища. Це відображається на визначенні змісту, виборі засобів і методів виховання. Для більш розвинутих дітей передбачене формування освітнього середовища підвищеного рівня;
 • командний підхід. У кожній групі має працювати команда фахівців, до якої входять логопед, вихователь, практичний психолог;
 • стимулювальне управління. Цей принцип заснований на системі матеріального і морального стимулювання, яка спонукає педагогів саморозвиватися, постійно поглиблювати знання, розвивати вміння, необхідні для професійної діяльності;
 • партнерська взаємодія. Полягає у встановленні партнерських взаємин між педагогами, батьками вихованців і представниками громадських організацій; створенні постійних і тимчасових творчих об’єднань. Діяльність ДНЗ підлягає не лише відомчому, а й публічному моніторингу.

Педагоги дошкільного закладу є консультантами і помічниками батьків. Вони ознайомлюють їх із сучасними педагогічними технологіями, основами психології, валеології, мистецтва тощо;

 • освітня самодостатність. Передбачає забезпечення всебічного розвитку дітей — музичного, художньо-зображувального, фізичного тощо;
 • наступність. Йдеться про наступність між різними освітніми ступенями (наступність «по вертикалі») та про наступність в роботі між членами педагогічної команди і сім’єю (наступність «по горизонталі»).
 • природовідповідність й природодоцільність освітнього процесу. Передбачає досягнення кожним вихованцем найвищого саме для нього рівня знань, умінь, навичок, компетенцій за найменших затрат часу.

Основні положення Стратегії розвитку на 2021 – 2026р.р.

Мета Стратегії розвитку — створити протягом 2021-2026 рр. динамічний дошкільний навчальний заклад для дітей із вадами мовлення, діяльність якого буде максимально відповідати потребам цих дітей та мати високий соціально-педагогічний престиж у місті.

Ми прагнемо сформувати в дітей і педагогів потребу постійно розвиватися й самореалізуватися, що дає змогу спеціальними прийомами та техніками самоактуалізувати особистісне та професійне Я.

Діяльність ДНЗ насамперед спрямована на підготовку дітей до навчання у школі та їх ефективну соціалізацію в умовах інформаційного суспільства. Зокрема, подолання мовленнєвих вад, досягнення високого рівня розвитку та вихованості.

Навчальний заклад налагодив співпрацю з батьками вихованців, проводить просвітні заходи для їхнього культурного розвитку, формування педагогічних навичок тощо.

Автори та учасники Стратегії розвитку долають стереотипи у вихованні, формують «дитиноцентриський» заклад.

Для тривалої та перспективної модернізації освітнього процесу та управління ДНЗ, створення умов для партнерських стосунків з батьками дітей, забезпечення громадської участі в процесі її розвитку слід обрати стратегію модульних змін. Відбувається позитивний еволюційний розвиток за кількома напрямами (модулями).

Освітнє середовище корегуємо відповідно до чинних національних стандартів. При цьому не намагаємося повністю реконструювати освітній процес, забувши позитивний досвід роботи дошкільного закладу, змінити педагогічний колектив тощо.

Пріорітетні напрямки діяльності дошкільного навчального закладу це:

 1. Корекція мовлення дітей із загальним недорозвиненням мовлення (далі — ЗНМ) та забезпечення гармонійного розвитку через музичне виховання;
 2. Національно-патріотичне виховання дітей дошкільного віку, впровадження освітнього проекту «Формування знань дітей із національно-патріотичного виховання»;
 3. Збереження та зміцнення психічного, фізичного та духовного здоров`я дошкільників;
 4. Моральне виховання дітей дошкільного віку, впровадження освітнього проекту «Інновації у формуванні ціннісних орієнтацій дошкільників» за програмою «Скарбниця моралі» Лохвицької Любов Василівни
 5. Створення умов для розвитку ДНЗ як відкритого громадського майданчика; розширення контактів та встановлення партнерських відносин із батьками і громадою;
 6. Забезпечення умови організації ігрової діяльності як засобу розвитку ініціативи та інтересу дошкільників до навколишнього світу.
 7. Організація оптимального предметно-просторового розвивального середовища, щодо формування навичок безпечної поведінки дошкільників.

Основні напрямки роботи:

 • мовно-інтелектуальний розвиток дітей з порушеннями мовлення;
 • розвиток художньо-мовленнєвої компетенції засобами театралізованого та народно-прикладного мистецтва;
 • забезпечення охорони життєдіяльності дітей, їх фізичного та психічного здоров'я;
 • формування у дітей національної свідомості, любові до України та її народу;
 • робота з дітьми за інноваційними педагогічними технологіями;
 • впровадження проектів.

Під час розробки Стратегії розвитку ми ставили такі завдання:

 • створити освітньо-розвивальне середовище, сприятливе для виправлення мовленнєвих порушень, розвитку комунікативних навичок, фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей дітей, корекційної спрямованості та інтенсивності лінгвістичного розвитку;
 • виховання громадянина України, сприяння засвоєнню вихованцями громадської етики та загальнолюдської моралі, особистісного спілкування, основ гігієни, початкових трудових навичок;
 • розвиток природних здібностей і обдарувань дитини, формування вільної, гармонійно -розвиненої особистості;
 • виховувати дітей на засадах гуманізму, демократичних цінностей, в дусі відповідальності, дотримання основних прав і свобод людини; формувати почуття гідності і толерантність;
 • здійснювати моральне, екологічне, трудове, художнє і здоров’язбережувальне виховання. Спонукати дітей до здорового способу життя, зокрема систематичних занять фізкультурою;
 • забезпечити ефективну наступність у вихованні, навчанні та розвитку між групами різного віку та між ДНЗ і школою;
 • налагоджувати партнерську взаємодію між всіма учасниками освітнього процесу, а також представниками громадських організацій;
 • підвищувати рівень психолого-педагогічної освіти батьків;
 • формувати ефективну систему демократичного, особистісно орієнтованого управління;
 • підвищувати якість та ефективність освітнього процесу шляхом впровадження в практику роботи ІКТ та комп’ютерно-орієнтованих технологій;
 • перетворити ДНЗ на Центр продуктивних технологій корекційної дошкільної освіти.

Очікувані результати

Завдяки реалізації Стратегії розвитку плануємо сформувати команду високопрофесійних працівників. Наша робоча група запропонувала портрет педагога сучасного ДНЗ (Додаток 1). Він охоплює найважливіші якості, які прагнемо сформувати в педагогів під час реалізації Стратегії розвитку.

Додаток 1

Портрет педагога сучасного дошкільного навчального закладу

Характеристики, якими має володіти педагог:

 • відданий справі, почувається частиною педагогічного колективу навчаль­ного закладу, прагне до самовдосконалення та професійного зростання;
 • наполегливий у досягненні мети-, генерує ідеї, проявляє лідерські якості під час розв'язання проблем дошкільного закладу;
 • дотримується партнерського стилю спілкування з колегами, ставиться до них із повагою, прагне до рівності; має авторитет серед батьків вихованців;
 • дотримується особистісно орієнтованого підходу під час роботи з дітьми; створює ситуації успіху, враховує думку кожної дитини, зважає на її почуття та емоції;
 • обізнаний у чинних нормативно-правовових документах з питань освіти, зо­крема дошкільної; цікавиться новинками педагогічних напрацювань і відкриттів;
 • досконало володіє ІКТ; упроваджує в освітній процес інноваційні техноло­гії; здатний до експериментування;
 • створює умови для ознайомлення дітей із природою, фольклором, поезією, казками тощо; дослідницької діяльності; стимулює колекціонування, творчість; за­лучає до мистецтва;
 • дотримується норм моралі, має добру репутацію;
 • постійно працює над підвищенням культури мовлення; правильно та чітко говорить, має виразну дикцію; володіє техніками і засобами вербального спілкування; його мові притаманна емоційність, багатство, поетичність; доцільно вживає мовні одиниці;
 • володіє педагогічним тактом; уміє спілкуватися в складних педагогічних ситуаціях; здатний швидко оцінювати ситуацію і знаходити оптимальне рішення; не губиться в екстремальних ситуаціях; виявляє емоційну стійкість і витримку;
 • володіє позитивними якостями — доброзичливий, ввічливий, привітний; уміє слухати.

Щодо підготовки вихованців прогнозуємо, що кожному випускникові ДНЗ будуть властиві такі характеристики, як:

 • виправлене розвинуте мовлення;
 • засвоєно освітні програми з базових напрямів виховання та розвитку на достатньому та високому рівнях;
 • засвоєно елементарні норми та правила здорового способу життя, використання часу, ставлення до праці, а також поведінки та норм позитивного спілкування;
 • володіє вміннями ігрової та елементарної навчальної діяльності як самостійної, так і в складі групи; опановує елементарні навички самоконтролю; уміє захищати власну думку;
 • ознайомлений із хрестоматійною літературою з української мови для дітей трьох-шести років; любить розучувати вірші, слухати художні твори;
 • прагне до різнобічного (інтелектуального, емоційного, фізичного, художнього тощо) розвитку;
 • має гарні манери, культуру мови, позитивно ставиться до інших людей;
 • проявляє творчі здібності.

Умови реалізації

Для реалізації Стратегії розвитку забезпечили такі умови, як: кадрові, методичні, психолого-педагогічні, здоров’язбережувальні, матеріальні тощо.

Технологія модернізації навчального закладу:

 • розробка методик і технологій реалізації кожного модуля;
 • реалізація модулів;
 • обробка, узагальнення, експертна оцінка проміжних результатів, корегування Стратегії розвитку;
 • підготовка методичних матеріалів;
 • організація семінарів і тренінгів за модулями;
 • оновлення змісту освіти, методик і технологій та поширення їх серед педагогів;
 • презентація результатів педагогічній громадськості.

Однією з головних умов є постійне підвищення професійної компетентності педагогів та їх мотивування. У педагогічного колективу нашого ДНЗ є значний резерв для формування соціально орієнтованого, відкритого закладу, встановлення партнерських взаємин з батьками, колегами інших дошкільних закладів міста та України.

Щодо організації освітнього процесу, то він має відповідати таким вимогам, як:

 • корекційна спрямованість освітнього процесу;
 • упровадження сучасних технологій і методик;
 • наявність умов для мовно-корекційного, морального, фізичного, інтелектуального, емоційного, трудового та соціального розвитку дітей;
 • різноманітність форм організації освітнього процесу на всіх етапах дошкільної освіти — інтегровані, комплексні, з технологією педагогічного дуету тощо;
 • забезпечення формування в дітей моральних (сімейних, загальнолюдських) та демократичних, націоналних цінностей, здорового способу життя, відповідального ставлення до праці, раціонального використання часу.

Для реалізації Стратегії розвитку керівник ДНЗ забезпечує відкритість навчального закладу для громадського моніторингу. Між громадою, батьками та педагогам формує партнерські стосунки.

Напрями розвитку ДЗН подано в Додатку 2.

Напрями розвитку ДЗН


Управління освітою на основі шаблону лідерства, освітній тайм- менеджмент, соціальна психологія, теорія розвитку команди.

Модуль 1. Проектування, планування й організація роботи ДНЗ в нових умовах. Прогностичний аналіз розвитку ДНЗ з використанням SWOT -аналізу. Визначення корпоративного «дерева» цілей і головних цінностей ДНЗ. Поширення впливу на формування ціннісних орієнтацій учасників освітнього процесу в контексті розвитку інформаційного суспільства. Створення гнучкої інтегративної системи проектування/ планування на трьох рівнях: перспективний — 5 р., поточний — 1 р, та оперативний — 1міс.

Модуль 2. Особистісно орієнтоване управління ДНЗ. Пріоритетний розвиток людських ресурсів другого1 та третього2 рівнів.

Особливості управління новим закладом: делегування повноважень, передача відповідальності та поширення свободи дій для педагогів, батьківських організацій; чіткі правила, функціональні та посадові інструкції; системний моніторинг ефективності роботи апарату управління та лідерів усіх рівнів. Пріоритетність горизонтальних зв'язків, які дають можливість працівникам і батькам розв'язувати щоденні/поточні управлінські проблеми за мінімальної участі керівника закладу.

Модуль 3. Формування громадського ДНЗ. Відкритість освітнього процесу для публічного моніторингу. Співпраця батьків і педагогів, як замовників і консультантів або помічників. Співпраця з громадськими організаціями.

Збереження здоров'я учасників освітнього процесу

Теорія особистісно орієнтованого навчання; принцип природовід- повідності у вихованні та розвитку.

Санітарно-профілактична медицина, педагогічна валеологія; педагогічна психологія, психологія спілкування; технології емоційного розвитку дитини. Мнемотехніка, артотерапія, фізкультура за Миколою Єфименком. Лідерство в освіті; технологія профілактики емоційного вигорання педагогів.

Модуль 1. Удосконалення освітнього здоров ’язбєрежувального середовища. Неперервна освіта та підвищення професійної компетентності педагогів. Валеологізація освітнього середовища: засвоєння педагогами, дітьми та батьками валеологічних знань і вмінь для реального зниження здоров’я витратності освітнього процесу, формування потреби у здоровому способі життя і підтримці хорошої фізичної форми. Педагогічна освіта батьків і залучення їх до освітнього процесу.

Модуль 2. Заходи щодо збереження здоров’я учасників освітнього процесу в ДНЗ. Гуманне, толерантне ставлення до людської особистості. Валеологізація освітнього середовища. Індивідуалізація освіти. Емоційний розвиток дошкільників. Стимулювальне особистісно орієнтоване управління. Кооперація та спеціалізація в педагогічній діяльності працівників і батьків. Валеологічний вплив на сім’ю. Профілактика професійно-емоційного вигорання педагогів.

 1. Педагогічних дуетів, команд, других малих та середніх творчих об’єднань дорослих.
 2. Педагогічному колективу в цілому.

Теоретична основа та базові технології

Зміст

Психолого-педагогічне забезпечення освітнього процесу

Фізіологія дитини; вікова, педагогічна та соціальна психологія.

Технології управління процесом соціального розвитку дітей.

Соціоніка — вчення про взаємини між людьми. Лідерство в освіті.

Модуль 1. «Психологізація» освітнього середовища ДНЗ.

Гуманне, толерантне ставлення до особистості.

Неперервна освіта та підвищення професійної компетентності педагогів. Психологізація освітнього процесу. Індивідуалізація освіти. Створення та оновлення розвивального освітнього середовища. Психологічна освіта батьків і педагогів.

Модуль 2. Система вивчення особистості дитини.

Знання та використання в освітньому процесі вікових та індивідуальних особливостей дітей. Створення середовища продуктивного виховання.

Модуль 3. Ефективна наступність в роботі ДНЗ і школи.

Ефективна наступність «по вертикалі» та «по горизонталі», як умова підвищення ефективності роботи ДНЗ і школи.

Підвищення продуктивності процесу виховання та розвитку дітей

Сучасна дидактика, теорія і технології особистісно орієнтованої освіти,

Вчення про зони актуального і найближчого розвитку. Традиції та норми європейської освіти в умовах становлення інформаційного суспільства.

Модуль 1. Підвищення продуктивності занять в умовах особистісно орієнтованого виховання

Створення і постійне оновлення освітнього середовища. Принцип «дитиноцентризму» та персоналізації освіти. Використання ІКТ, комп'ютерних програм та електронних інформаційних ресурсів, інноваційних технологій під час виховного та корекційного процесу. Продуктивність організованої діяльності з дітьми як найважливішої форми освітнього процесу.

Модуль 2, Корекційно-відновлювальна робота з дітьми.

Створення і відновлення освітнього середовища. Забезпечення корекційно-від новлювальної роботи в процесі індивідуального виховання з наставницьким супроводом.

Модуль 3, Різнобічний розвиток дітей.

Модернізована модель дошкільного закладу. Інтегрований підхід до реалізації програм основної та додаткової освіти — моральне виховання, сендплей, казкойога, ритмострейчинг, тощо. Організація спеціальної роботи з найбільш розвинутими дітьми. Розкриття індивідуальних здібностей, нахилів і реалізація життєвоважливих потреб дітей.

Модуль 4. Демократичне виховання. Формування у дітей ціннісних орієнтацій демократичного суспільства.

Національно-патріотичне виховання, формування демократичних цінностей, толерантності та відповідальності. Формування здорового способу життя, позитивного ставлення до праці, раціонального використання часу, поваги до сімейних цінностей, загальнолюдських, національних і місцевих традицій.

Теоретична основа та базові технології

Зміст

Внутрішня система неперервного навчання дорослих

Навчання протягом життя, як умова розвитку інформаційного суспільства.

Управління на умовах лідерства.

Глибокі зміни в професійній підготовці і мотивації педагогічного персоналу відповідно до традицій і норм європейської освіти.

Модуль 1. Підвищення професійної кваліфікації і мотивації педагогів.

Неперервна освіта і підвищення професійної компетентності педагогів. Стимулювальне особистісно орієнтоване управління. Організація педагогічної діяльності педагогів і батьків для досягнення загальних цілей та задоволення потреб. Система підвищення професійної компетентності педагогів.

Модуль 2. Система психолого-педагогічної освіти батьків Активне залучення батьків в освітній, корекційний процеси. Відкритість освітнього процесу.

Модуль 3. Формування Центру продуктивних технологій корекційної дошкільної освіти для дітей з порушенням мовлення в межах міста.

Інтеграція наукових знань і професійного досвіду з розвитку корекційної дошкільної освіти.

Як долаємо труднощі

Здебільшого проблеми під час втілення планів, закріплених у Програмі розвитку 2016-2021рр, виникали через недостатньо високий рівень компетентності педагогів і часто — через дію людського чинника. Виявити слабкі сторони навчального закладу, а також імовірні ризики, що здатні перешкодити процесу реалізації Стратегії розвитку нам допоміг SWOT-аналіз (див. Додаток 3). Утім дослідження показало й позитивні передумови. Щоб ліквідувати проблему, спрямовуємо педагогів на особистісноорієнтоване виховання дітей, поглиблення знань їх індивідуальних особливостей — фізичних, психічних, інтелектуальних, емоційних. Педагоги «вивчають» дітей та особливості їхнього розвитку під час виховання.

SWOT-аналіз

це встановлення зв’язків між можливостями навчального закладу, загрозами, сильними (перевагами) та слабкими сторонами діяльності. На основі результатів формулюють і вибирають стратегії діяльності.


Результати SWOT–аналізу навчального закладу
щодо реалізації Програми розвитку

Сильні сторони

 • Позитивні результати корекційної роботи протягом попередніх років.
 • Належний рівень навчально- матеріальних умов для організації освітнього процесу та підтримки соціально-педагогічного престижу закладу.
 • Достатній рівень кваліфікації педагогів, а також акумуляція зусиль колективу для модернізації та розвитку закладу.
 • Належний рівень методичної грамотності навчальних занять, які проводять педагоги закладу.
 • Прагнення педагогів опанувати продуктивні технології та методики дошкільного виховання.
 • Якісні показники участі колективу ДНЗ в конкурсах.
 • Зміцнення партнерських стосунків між педагогами, батьками і громадськістю.
 • Внутрішня ІКТ-мережа (інтернет), вільний доступ до мережі інтернет в усіх групах.
 • Продуктивний педагогічний досвід роботи з дітьми з особливими потребами.

Слабкі сторони

 • Незначна кількість педагогів, які представили свій досвід у публікаціях, виступах на конференціях, відео- та фотопрезентаціях.
 • Недостатньо розроблена система оцінки результатів роботи педагогів.
 • Недостатнє використання сучасних технологій інтелектуального й емоційного розвитку.
 • Недостатнє використання елементів продуктивних інформаційно- комунікативних технологій (далі— ІКТ).
 • Недостатнє забезпечення освітнього процесу наочним матеріалом.
 • Підвищене навантаження на керівника звітно-статистичною документацією.
 • Недостатнє фінансування.
 • Невідповідність штатного розпису Типовим штатним нормативам: не передбачено штатної одиниці лікаря; не введено посади медичної сестри з дієтичного харчування та відсутня вакансія комірника.

Можливості

 • Істотне поліпшення освітнього середовища, загального впливу ДЗН на виховання, розвиток і соціалізацію дітей та виправлення мовленнєвих вад.
 • Самовдосконалення педагогів.
 • Значне підвищення продуктивності освітнього процесу завдяки ефектив­ній наступності, налагодженню роботи з найбільш розвинутими дітьми, запро­вадження індивідуально орієнтованої моделі виховання.
 • Створення громадського закладу, відкритого для громадськості.
 • Оптимальне делегування адміністрацією повноважень працівникам і представникам громадськості.
 • Забезпечення стійкого багатоканального фінансування закладу.
 • Підвищення загальної ефективності освітнього процесу за допомогою досягнень сучасної дидактики, психології, валеології, інноваційних технік — мнемотехніки, методики музичного розвитку Карла Орфа, су-джок терапії, методики піскової терапії, арт-терапії, нетрадиційних технік малювання, роботи з бізібордами тощо.
 • Залучення педагогів до участі в семінарах, онлайн-вебінарах, конкурсах, засіданнях творчих груп для опанування продуктивних технологій особистістю орієнтованого навчання.
 • Збільшення кількості педагогів, які використовують під час роботи сучасні ІКТ, інтернет-ресурси тощо.
 • Упровадження системи методів виміру, аналізу й оцінки показників освітнього процесу «Моніторинг досягнень дітей дошкільного віку згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти».
 • Створення умов для ефективного проведення навчально-виховного та корекційно-реабілітаційного процесу.
 • Налагодження роботи профспілки щодо оздоровлення та відпочинку педагогів

Загрози

 • Недостатнє фінансування освітнього процесу.
 • Негативний вплив медіа-середовища на формування ціннісних орієнтацій дітей.
 • Пасивна позиція батьків щодо навчального закладу і виховання дітей.
 • Низька престижність педагогічних професій.
 • Перехід педагогів в інші галузі, виїзд за кордон

Педагоги перелаштовують заняття на гру. Час, відведений на режимні моменти (умивання, підготовка до сніданку, обіду, вечері та прийом їжі, підготовка до прогулянок, вечірні години), насичують художньо-емоційним забарвленням, щоб позитивно налаштувати дітей. Не нехтують можливістю використовувати цей час для набуття дітьми компетенцій.

Робота щодо підтвердження кваліфікаційної категорії, педагогічного звання, самоосвіта, на жаль, активізується лише в рік атестації. Тому педагоги, які мають вищий кваліфікацій рівень та педагогічні звання, ініціюють проведення методичних заходів, допомагають молодим колегам, сприяють розповсюдженню досвіду родинного виховання тощо.

Попрацювали ми і над дотриманням працівниками навчального закладу правил поведінки та спілкування у присутності дітей, батьків.

Виникають проблеми і під час роботи із самими батьками вихованців. Деяких із них більше хвилюють питання матеріального забезпечення сім’ї, ніж виховання дитини. Зазвичай батькам критично не вистачає часу, аби просто поспілкуватися з дитиною. Іноді за наявності обох батьків вихованням займається лише мама. Спеціальних соціальних інститутів, які б формували уміння бути батьками, наразі немає. Тому проводимо просвітницьку роботу з батьками.

Визначення компонентів внутрішньої системи забезпечення якості освіти закладу:

Для виконання завдань Стратегії розвитку, визначено чотири основних напрямки, що відображені у розділах:

  1. Формування сучасного освітнього середовища закладу освіти:
 • комфорт та безпечні умови;
 • вільне від будь-яких форм насильства та дискримінації
 • корекційне, розвивальне та мотивуюче до навчання;
  1. Система оцінювання освітньої діяльності здобувачів освіти:

(моніторинг, анкетування);

  1. Система педагогічної діяльності:
 • кадрове забезпечення закладу освіти;
 • підвищення рівня компетенції;
  1. Система управлінської діяльності:

стратегія і планування в ДНЗ;

Фінансово-економічне та ресурсне забезпечення програми:

  • бюджетне фінансування:
  • позабюджетне фінансування;
  • цільові кошти.

Очікувані результати:

 • підвищення рівня мовленнєво-корекційної роботи в дошкільному

закладі;

 • раціональне використання інноваційних педагогічних технологій, зокрема сендплей-технологій, методик, програм, розробка власних педагогічних технологій, що сприятимуть підвищенню якості знань дошкільників;
 • систематичне включення ІКТ в освітній процес ДНЗ;
 • модернізація матеріально-технічної бази дошкільного закладу;
 • активна участь громадськості та батьків у формування освітнього простору ДНЗ;
 • формування вмінь та навичок, необхідних для продовження освіти в школі;
 • ціннісне ставлення дошкільників до природи, культури, соціуму, високий рівень морально-духовного розвитку;
 • підвищення рівня професійної підготовки педагогічних працівників, зміна якісного складу за освітою та за кваліфікаційними категоріями;

Шляхи реалізації стратегії розвитку

 1. Формування сучасного освітнього середовища закладу освіти

Освітнє середовище забезпечує комфортні та безпечні умови

навчання та праці:

  • зробити дизайн освітнього середовища закладу освіти функціональним, таким що дозволяє максимально ефективно використовувати приміщення та територію закладу в освітньому процесі;
  • створювати безпечні умови для перебування вихованців та працівників в дошкільному закладі;
  • проводити роботу щодо профілактики та запобіганню дитячого травматизму;
  • навчати дітей правилам та нормам безпечної поведінки у довкіллі;
  • дотримуватись вимог санітарно-гігієнічних правил і норм;
  • створювати умови для здорового харчування;
  • створювати умови для безпечного використання мережі Інтернет.

№ з/п

Зміст заходів

Термін виконання

Виконавець

1.1.

Забезпечити належні санітарно-гігієнічні умови в закладі освіти для догляду, виховання, навчання та розвитку дітей

2021-2026

Педагогічні працівники

1.2.

Забезпечити розробку і виконання закладом освіти комплекс заходів з охорони праці та правил безпеки.

2021-2026

Завідувач

1.3.

Проводити навчання працівників з охорони праці та безпеки життєдіяльності відповідальних з технічний стан, безпечну та економічну експлуатацію теплового господарства.

2021-2026

Завгосп

1.4.

Щорічно проводити перевірку захисного заземлення, опору ізоляції, засобів індивідуального захисту.

2021-2026

Завгосп

1.5.

Щорічно проводити повірку, перезарядку засобів пожежогасіння.

2021-2026

Завгосп

1.6.

Здійснювати санітарно-технічну розчистку

зелених насаджень та зрізування аварійних дерев

2021-2026

Завгосп

1.8.

Проводити профілактичні бесіди з безпеки життєдіяльності.

2021-2026

Педагогічні працівники

1.9.

Проводити атестацію робочих місць за умовами праці (1 раз на п’ять років).

2021-2026

Відповідальні

особи

1.10.

Забезпечити проведення планових медичних профілактичних оглядів працівників закладу.

2021-2026

Сестра медична старша

1.11.

Проводити тематичні тижні знань безпеки життєдіяльності та безпеки дитини.

2021-2026

Вихователь - методист

1.12.

Працювати над створенням здоров’язбере-жувального середовища в дошкільному навчальному закладі.

2021-2026

Всі учасники освітнього процесу

Освітнє середовище закладу освіти вільне від будь-яких

форм насильства та дискримінації.

Мета:

Створення психологічно-комфортного середовища для вихованців, їхніх батьків та педагогічних працівників та організовувати освітній процес на принципах партнерства, взаємодії та недискримінації.

№ з/п

Зміст заходів

Термін виконання

Виконавець

1.1.

Оприлюднювати правила поведінки учасників освітнього процесу, що забезпечують дотримання етичних норм, повагу до гідності, прав і свобод людини.

2021-2026

Всі учасники освітнього процесу

1.2.

Організовувати роботу психологічної служби, у тому числі для психологічного супроводу учасників освітнього процесу, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу,іншого насильства

2021-2026

Психолог

1.3.

Взаємодіяти з органами та службами щодо захисту прав дітей, правоохоронними органами, у тому числі залучає їх до заходів із запобігання булінгу, іншому насильству.

2021-2026

Завідувач, вихователь-методист

Розвивальне та мотивуюче до навчання освітнє середовище

Мета:

 • забезпечення доступності здобуття дошкільної освіти;
 • забезпечення підготовки дітей до подальшого успішного навчання в школі;
 • збереження, зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дітей та системна корекційна робота з дітьми з мовленнєвими порушеннями;
 • формування свідомого ставлення до власного здоров’я;
 • урізноманітнення форм спільної роботи з батьками.

№ з/п

Зміст заходів

Термін виконання

Виконавець

1.1.

Забезпечувати реалізацію Закону України «Про дошкільну освіту». Здійснювати зарахування дітей до закладу освіти відповідно до висновків ІРЦ і направлення Департаменту освіти та гуманітарної політики.

2021-2026

Всі учасники освітнього процесу

1.2.

Створити належні умови для обов’язкового здобуття дітьми дошкільної освіти.

2021-2026

Завідувач, заступник завідувача з

господарства

1.3.

Забезпечувати системну організаційно-методичну та роз’яснювальну роботу серед працівників щодо забезпечення права на освіту дітям з особливими потребами.

2021-2026

Завідувач, вихователь

– методист, педагогічні

працівники

1.4.

Розвивати зв’язок з родинами вихованців з особливими освітніми потребами, залучати їх до команди фахівців.

2021-2026

Всі учасники освітнього процесу

1.5.

Підтримувати зв’язки з інклюзивно-ресурсним центром, залучаючи його фахівців до розроблення консультацій з педагогама закладу.

2021-2026

Завідувач, вихователь

– методист, педагогічні працівники

1.6.

Забезпечити умови ефективної реалізації Базового компоненту дошкільної освіти.

2021-2026

Всі учасники

освітнього процесу

1.7.

Впроваджувати в освітній процес інноваційні педагогічні та інформаційно-комунікаційні технології.

2021-2026

Педагогічні

працівники

1.8.

Впроваджувати в педагогічний процес

здоров’язберігаючі технології соціально-оздоровчі проекти.

2021-2026

Педагогічні

працівники

1.9.

Забезпечувати належний стан медичного

обслуговування дітей.

2021-2026

Педагогічні

працівники

1.10.

Оновити систему оздоровчих заходів, які проводяться в умовах ДНЗ

2021-2026

Завідувач

1.11.

Забезпечувати раціональне, збалансоване харчування дітей в дошкільному закладі з дотриманням натуральних норм харчування.

2021-2026

Завідувач, сестра

медична старша

1.12.

Здійснювати контроль за якістю харчування та медичного обслуговування дітей різних вікових категорій, відповідно до потреб розвитку.

2021-2026

Сестра медична

старша, працівники харчоблоку

 1. Система оцінювання освітньої діяльності здобувачів освіти

Мета:

Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне

відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти.

№ з/п

Зміст заходів

Термін виконання

Виконавець

1.1.

Здійснювати аналіз результатів і динаміки навчальних досягнень вихованців.

2021-2026

Всі учасники

освітнього процесу

1.2.

Оцінювати навчальні досягнення вихованців з метою виявлення творчих та обдарованих дітей.

2021-2026

Всі учасники

освітнього процесу

Система педагогічної діяльності

Кадрове забезпечення закладу освіти

Мета:

- оптимізація кадрового забезпечення навчального закладу;

- оновлення змісту і форм професійної діяльності педагогічних працівників;

- підготовка та підтримка компетентного педагога.

№ з/п

Зміст заходів

Термін

виконання

Виконавець

1.1.

Формувати штат закладу, залучаючи кваліфікованих педагогічних та інших працівників відповідно до штатного розпису та освітньої програми.

2021-2026

Завідувач

1.2.

Забезпечити 100% володіння педаго-гічними працівниками ДНЗ інноваційних технологій та впровадження їх у навчально-виховний процес.

2021-2026

Завідувач, вихователь методист, практичний психолог, педагогічні

працівники

1.3.

Здійснювати атестацію педагогічних працівників відповідно до Типового положення про атестацію.

2021-2026

Завідувач, вихователь методист, практичний психолог, педагогічні

працівники

1.4.

Використовувати педагогічними працівниками новітніх освітніх технологій та форм організації освітнього процесу, спрямовані на формування ключових компетен-тностей і наскрізних умінь вихованців відповідно до освітньої програми.

2021-2026

Завідувач, вихователь методист, практичний психолог, педагогічні працівники

1.5.

Приймати участь у конкурсах фахової майстерності серед педагогічних працівників навчальних закладів.

2021-2026

Завідувач, вихователь методист, практичний психолог, педагогічні

працівники

1.7.

Забезпечувати обов’язкове проходження педагогічними праців-никами закладу курсової підготовки у між атестаційний період відповідно до перспективного плану.

2021-2026

Завідувач, вихователь методист, практичний психолог, педагогічні

працівники

1.8.

Мотивувати працівників до якісної роботи, через систему матеріального та морального заохочення, а також до саморозвитку, здійснення методичної, інноваційної, дослідноексперимен-тальної роботи.

2021-2026

Завідувач, вихователь методист, практичний психолог, педагогічні працівники

Постійне підвищення рівня професійної компетентності та майстерності педагогічних працівників

Мета:

- створення сприятливих умов для підвищення професійного рівня, педагогічної майстерності, творчої ініціативи та самовдосконалення педагогічних працівників;

 • надання методичної допомоги педагогічним працівникам щодо організації освітньої роботи з дошкільниками;
 • навчально-методичне забезпечення освітнього процесу в дошкільному закладі;

-впровадження інноваційних методик, технологій, програм в практику роботи з метою забезпечення ефективності освітнього процесу;

№ з/п

Зміст заходів

Термін

виконання

Виконавець

1.1.

Впроваджувати систему методичних заходів, спрямованих на розвиток професійної компетентності, творчих можливостей педагогів.

2021-2026

Завідувач, вихователь методист, практичний психолог, педагогічні

працівники

1.2.

Створювати умови для систематичного поповнення та використання педагогічними працівниками закладу методичного фонду літератури, методичних матеріалів,

інтернет-ресурсу.

2021-2026

Завідувач, вихователь методист

1.3.

Залучати педагогів до вивчення та впровадження інноваційних педагогічних технологій, методик, програм.

2021-2026

Завідувач, вихователь методист

1.4.

Забезпечувати якісний моніторинг стану освітньої діяльності педагогічних працівників.

2021-2026

Всі учасники освітнього процесу

1.5.

Постійно оновлювати відповідно до сучасних вимог навчально-методичне забезпечення освітнього процесу.

2021-2026

Педагогічні працівники

4.Система управлінської діяльності.

Стратегія і планування в ДНЗ

Мета:

 • створити та підтримувати атмосферу довіри, інформаційної прозорості,
 • конструктивної співпраці між учасниками освітнього процесу та громадою.

№ з/п

Зміст заходів

Термін виконання

Виконавець

1.1.

Здійснювати річне планування та відстеження його результативності відповідно до стратегії розвитку та з

урахуванням освітньої програми закладу.

2021-2026

Завідувач, вихователь - методист

1.2.

Щорічно здійснювати самооцінювання якості освітньої діяльності.

2021-2026

Завідувач

1.3.

Розподілити обов’язки та повноваження між адміністрацією закладу освіти для забезпечення ефективного управління закладом освіти та вдосконалення якості освітньої діяльності.

2021-2026

Завідувач

1.4.

Утримувати у належному стані будівелі, приміщення, обладнання закладу освіти.

2021-2026

Заступник завідувача з господарства

1.5.

Створити у закладі систему інформаційного забезпечення (у тому числі електронний документообіг) та автоматизоване середовище для роботи з даними.

2021-2026

Завідувач

1.6.

Сприяти та забезпечувати необхідні умови для діяльності різноманітних форм громадського самоврядування.

2021-2026

Завідувач

1.7.

Створити умови для формування відкритого освітнього середовища через залучення учасників освітнього процесу до різноманітних суспільно- значущих заходів поза межами закладу: фестивалі,

екскурсії, відвідування установ культури тощо.

2021-2026

Завідувач

1.8.

Створити психологічно комфортне середовище, яке забезпечує конструктивне спілкування учасників освітнього процесу та сприяє формуванню їх взаємної довіри.

2021-2026

Завідувач

1.9.

Оприлюднювати інформацію про свою діяльність на відкритих загальнодоступних ресурсах.

2021-2026

Завідувач

Реалізація Стратегії розвитку потребує неперервного моніторингу й щорічної експертної оцінки та своєчасного корегування. Тому в нашому навчальному закладі створено робочу групу розширеного складу.

Дані про хід реалізації проекту надходитимуть із різних джерел. Зокрема, група експертів відвідуватиме заняття, спостерігатиме за перебігом освітнього процесу, ознайомлюватиметься з документами, матеріалами внутрішнього та зовнішнього моніторингу, проводитимуться бесіди з педагогами, дітьми та їхніми батьками тощо. Важливу інформацію буде можливість отримувати за допомогою анкетування і опитування. Для збору даних проводитиметься щорічний аналіз роботи ДНЗ, під час якого порівнюватимуть результати діяльності за останні п’ять років.

Важливі напрями моніторингу пов’язані з показниками стану здоров’я, поліпшення мовлення, психологічного комфорту дітей і персоналу. Експерти оцінюватимуть процес виховання, використання продуктивних педагогічних технологій тощо.

Інформацію щодо виконання Стратегії розвитку та підсумки модернізації освітнього процесу буде висвітлюватися під час щорічного звітування керівника з подальшою публікацією на сайті ДНЗ.

Досягнення позитивних результатів Стратегії розвитку дошкільного закладу не має стати крапкою у процесі змін, розвитку навчального закладу, зокрема професійного зростання педагогів. Так, не можна підвищити освіченість педагогічного колективу та, як наслідок, якість надання освітніх послуг, до певного рівня і зупинитися, радіючи позитивним результатам. Це — постійний процес. Реалізація ж Стратегії розвитку — вдала нагода виробити ефективний механізм для підвищення якості роботи надалі.