Якість освіти

Якість освіти

ПОЛОЖЕННЯ

про внутрішню систему забезпечення якості освіти

в Дошкільному навчальному закладі (дитячий садок)

спеціального типу №29 «Ластівка» Черкаської міської ради»

Зміст

1. Загальні положення;

2. . Визначення компонентів внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

2.1. Освітнє середовище у ЗДО.

2.1.1. Наявність необхідних ресурсів для організації освітнього процесу

2.1.2. Створення в закладі інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;

2.2. Критерії, правила і процедури оцінювання діяльності педагогічних працівників.

2.3. Критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності ;

3. Сформованість й функціонування процесів само оцінювання освітніх і управлінських процесів.

4. Заключні положення.

 1. Загальні положення
  1. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в Дошкільному навчальному закладі (дитячий садок) спеціального типу №29 «Ластівка» Черкаської міської ради» розроблено відповідно до вимог частини третьої статті 41, абзацу третього частини другої статті 67 Закону України «Про освіту», підпункту 3 пункту З Положення про Державну службу якості освіти України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 р. № 168, Закону України «Про дошкільну освіту» від 06.09.2018, Національним стандартом України ДСТУ ІSO 9000:2015 (ISO 9000:2015, IDT) «Основні положення та словник термінів», затвердженим наказом Українського науково-дослідного і навчального центру проблем стандартизації, сертифікації та якості від 21.12.2015 № 203. Базового компоненту дошкільної освіти, Статуту закладу.
  2. Основні поняття, що застосовуються та їх визначення (згідно із Законом України «Про дошкільну освіту»)
 • метою дошкільної освіти є забезпечення цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації та формування необхідних життєвих навичок;
 • освітня діяльність - діяльність суб’єкта освітньої діяльності, спрямована на організацію, забезпечення та реалізацію освітнього процесу у формальній та/або неформальній освіті;
 • якість освіти - відповідність результатів навчання вимогам, встановленим законодавством, відповідним стандартом освіти;
 • якість освітньої діяльності - рівень організації, забезпечення та реалізації освітнього процесу, що забезпечує здобуття особами якісної освіти та відповідає вимогам, встановленим законодавством.
  1. Основними документами, які визначають критерії якості дошкільної освіти, є Державний стандарт дошкільної освіти – Базовий компонент дошкільної освіти, освітня програма розвитку дитини від 3 до 7 років «Дитина», що розкриває зміст його реалізації в кожному віковому періоді розвитку дошкільника, парціальні програми для реалізації змісту варіативної складової Базового компонента.
  2. Систему забезпечення якості дошкільної освіти (систему внутрішнього забезпечення якості) Дошкільного навчального закладу (дитячий садок) спеціального типу №29 Черкаської міської ради» (далі – Систему) розроблено, згідно з принципами:

1.4.1 Орієнтація на замовника (батьків або законних представників дітей), завоювання їхньої довіри. Розуміння поточних і майбутніх їхніх потреб сприятиме сталому успіху ЗДО.

1.4.2. Єдність призначеності та напрямків розвитку ЗДО і створення умов для задіяння усіх працівників до досягнення цілей ЗДО у сфері якості (інформування працівників про місію ЗДО, бачення, стратегію, політики та процеси; створення та підтримання спільних цінностей, справедливості та етичних моделей поведінки; формування культури довіри та чесності; заохочення до зобов’язання щодо якості в масштабі всього ЗДО тощо).

1.4.3. Взаємопов’язаність процесів діяльності ЗДО, які функціюють як цілісна система.

1.4.4. Зорієнтованість на поліпшення показників освітнього процесу, підвищення задоволеності батьків або законних представників дітей; підвищення здатності прогнозувати внутрішні та зовнішні ризики й можливості, а також реагувати на них.

1.4.5. Прийняття рішень на підставі фактичних даних та розуміння причинно-наслідкових зв’язків та можливих непередбачених наслідків.

1.4.6. Керування стосунками зі всіма своїми зацікавленими сторонами, щоб оптимізувати їхній вплив на дієвість ЗДО.

  1. Мета внутрішньої системи якості освіти закладу складається в об'єднанні й інтеграції організаційних, методичних, кадрових зусиль і ресурсів ЗДО з урахуванням різноманітних факторів та умов для досягнення високої якості освітнього процесу та його результатів, що відповідають кращим зразкам і відповідним стандартам.
  2. Основні завдання внутрішньої системи забезпечення якості освіти передбачають розробку та дотримання в закладі вимог до визначення якісних результатів із наступних напрямків:
 • збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини;
 • формування внутрішньої культури особистості в контексті рідної культури, мови, поваги до традицій і звичаїв народу, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;
 • формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;
 • виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.
  1. Заклад працює у взаємодії з усіма зацікавленими суб’єктами, до яких відносяться:
 • здобувачі освіти та їх батьки;
 • педагогічний персонал закладу дошкільної освіти;
 • засновник – Черкаська міська рада;
 • департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради;
 • громадськість.
  1. Критеріями ефективності внутрішньої системи забезпечення якості освіти є:
 • відповідність досягнень здобувачів освіти державним вимогам до рівня освіченості, розвиненості та вихованості дитини 6 (7) років, сумарного кінцевого показника набутих дитиною компетенцій перед її вступом до школи.
 • відповідність узагальнених показників результату освітньої роботи (сформованість певного виду компетенцій) змісту освітніх ліній, визначених інваріантною складовою Базового компонента дошкільної освіти.
 • ефективність реалізації варіативної складової змісту дошкільної освіти відповідно до індивідуальних інтересів і потреб дітей, запитів і побажань батьків, наявних умов розвитку дошкільників.
 • якісний склад та ефективність роботи педагогічних працівників.
 • показник наявності освітніх, методичних і матеріально-технічних ресурсів для забезпечення якісного освітнього процесу.

З урахуванням частини третьої статті 41 Закону України «Про освіту» внутрішня система може містити такі компоненти:

 • стратегія (політика) та процедури забезпечення якості освіти;
 • система та механізми забезпечення академічної доброчесності;
 • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників;
 • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти;
 • забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу;
 • забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління закладом освіти;
 • створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування (у разі потреби).

Компоненти внутрішньої системи формуються з урахуванням визначених ЗДО політик, за допомогою певних заходів або окремих дій, що здійснюються у визначеному порядку (частина третя статті 41 Закону України «Про освіту»).

Основна мета стратегії (політики) забезпечення якості освіти — гарантувати якість дошкільної освіти та формувати довіру суспільства до ЗДО.

Зазначені компоненти згруповані за чотирма напрямами освітньої діяльності ЗДО:

 • Освітнє середовище закладу дошкільної освіти.
 • Здобувачі дошкільної освіти. Забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку, набуття нею життєвого соціального досвіду.
 • Фахова діяльність педагогічних працівників закладу дошкільної освіти.
 • Управлінські процеси закладу дошкільної освіти.

 1. Стратегія та процедура забезпечення якості освіти в «Дошкільному навчальному заклады (дитячий садок) спеціального типу №29 «Ластівка» Черкаської міської ради»

Зміст внутрішньої системи якості освіти закладу формується та реалізується за напрямами:

Освітнє середовище закладу дошкільної освіти

Критерії, правила і процедури оцінювання діяльності педагогічних працівників.

Критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності ;

Наявність необхідних ресурсів для організації освітнього процесу;

Напрям 1. Освітнє середовище закладу дошкільної освіти

   1. Освітнє середовище закладу дошкільної освіти сприяє забезпеченню ефективного формування у дітей необхідних компетенцій, навичок самостійної та спільної діяльності, активної взаємодії у соціумі, задля реалізації власних можливостей. Сучасне освітнє середовище - комплекс психолого- педагогічних, матеріально-технічних, санітарно-гігієнічних, естетичних умов, що забезпечують організацію комфортної життєдіяльності дитини. Освітній простір садка є сукупністю локальних освітніх середовищ, які перебувають у взаємодії одне з одним.
 1. Вимога 1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці.
 • Приміщення і територія закладу дошкільної освіти є безпечними та комфортними для навчання та праці.
 • Заклад дошкільної освіти забезпечений навчальними та іншими приміщеннями з відповідним обладнанням, що необхідні для реалізації освітньої програми.
 • Здобувачі освіти та працівники закладу освіти обізнані з вимогами охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правилами поведінки в умовах надзвичайних ситуацій і дотримуються їх.
 • Працівники обізнані з правилами поведінки в разі нещасного випадку зі здобувачами освіти та працівниками закладу освіти чи раптового погіршення їх стану здоров’я і вживають необхідних заходів у таких ситуаціях.
 • У закладі дошкільної освіти створюються умови для харчування здобувачів освіти.
 • У закладі дошкільної освіти створюються умови для безпечного використання мережі Інтернет, в учасників освітнього процесу формуються навички безпечної поведінки в Інтернеті.
 • У закладі дошкільної освіти застосовуються підходи для адаптації та інтеграції здобувачів освіти до освітнього процесу, професійної адаптації працівників.
 1. Вимога 1.2. Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації.
 • Заклад дошкільної освіти планує та реалізує діяльність щодо запобігання будь-яким проявам дискримінації, булінгу в закладі.
 • Правила поведінки учасників освітнього процесу в закладі освіти забезпечують дотримання етичних норм, повагу до гідності, прав і свобод людини.
 • Керівник та заступники керівника (далі – керівництво) закладу освіти, педагогічні працівники протидіють булінгу (цькуванню), іншому насильству, дотримуються порядку реагування на їх прояви.

2.1.2 Вимога 1.3. Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору, універсального дизайну та розумного пристосування;

 • Приміщення та територія закладу дошкільної освіти облаштовуються з урахуванням принципів універсального дизайну та/або розумного пристосування.
 • У закладі дошкільної освіти застосовуються методики та технології роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.
 • Заклад освіти взаємодіє з батьками дітей з особливими освітніми потребами, фахівцями інклюзивно-ресурсного центру, залучає їх до необхідної підтримки дітей під час здобуття освіти.
 • Освітнє середовище мотивує здобувачів освіти до оволодіння ключовими компетентностями та наскрізними уміннями, ведення здорового способу життя.
 • У закладі дошкільної освіти створено простір інформаційної взаємодії та соціально-культурної комунікації учасників освітнього процесу (інформаційно-ресурсний центр, методичний кабінет).

  1. Напрям 3. Оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників
 1. Вимога 1. Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти.
 • Педагогічні працівники планують свою діяльність, аналізують її результативність;
 • Педагогічні працівники застосовують освітні технології, спрямовані на формування ключових компетентностей і наскрізних умінь здобувачів освіти;
 • Педагогічні працівники беруть участь у формуванні та реалізації індивідуальних освітніх траєкторій для здобувачів освіти (за потреби);
 • Педагогічні працівники створюють та/або використовують освітні ресурси (електронні презентації, відеоматеріали, методичні розробки, веб-сайти, блоги тощо);
 • Педагогічні працівники сприяють формуванню суспільних цінностей у здобувачів освіти у процесі їх навчання, виховання та розвитку;
 • Педагогічні працівники використовують інформаційно-комунікаційні технології в освітньому процесі.
 1. Вимога 2. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників:
 • Педагогічні працівники сприяють формуванню, забезпечують власний професійний розвиток і підвищення кваліфікації, у тому числі щодо методик роботи з дітьми з особливими освітніми потребами;
 • Педагогічні працівники здійснюють інноваційну освітню діяльність, беруть участь у освітніх проектах, залучаються до роботи як освітні експерти
 1. Вимога 3. Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти:
 • Педагогічні працівники діють на засадах педагогіки партнерства;
 • Педагогічні працівники співпрацюють з батьками здобувачів освіти з питань організації освітнього процесу, забезпечують постійний зворотній зв’язок;
 • Педагогічні працівники у закладі освіти існує практика педагогічного наставництва, взаємонавчання та інших форм професійної співпраці
 1. Вимога 4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності;
 • Педагогічні працівники під час провадження педагогічної та наукової (творчої) діяльності дотримуються академічної доброчесності;
 • Педагогічні працівники сприяють дотриманню академічної доброчесності здобувачами освіти.

  1. Напрям 4. Управлінські процеси закладу освіти
 1. Вимога 1. Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань.
 • У закладі освіти затверджено стратегію його розвитку, спрямовану на підвищення якості освітньої діяльності.
 • У закладі освіти річне планування та відстеження його результативності здійснюються відповідно до стратегії його розвитку та з урахуванням освітньої програми.
 • У закладі освіти здійснюється самооцінювання якості освітньої діяльності на основі стратегії (політики) і процедур забезпечення якості освіти.
 • Керівництво закладу освіти планує та здійснює заходи щодо утримання у належному стані будівель, приміщень, обладнання.
 1. Вимога 2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм
 • Керівництво закладу освіти сприяє створенню психологічно комфортного середовища, яке забезпечує конструктивну взаємодію здобувачів освіти, їх батьків, педагогічних та інших працівників закладу освіти та взаємну довіру.
 • Заклад освіти оприлюднює інформацію про свою діяльність на відкритих загальнодоступних ресурсах.
 1. Вимога 3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників
 • Керівник закладу дошкільної освіти формує штат закладу, залучаючи кваліфікованих педагогічних та інших працівників відповідно до штатного розпису та освітньої програми.
 • Керівництво закладу дошкільної освіти за допомогою системи матеріального та морального заохочення мотивує педагогічних працівників до підвищення якості освітньої діяльності, саморозвитку, здійснення інноваційної освітньої діяльності.
 • Керівництво закладу дошкільної освіти сприяє підвищенню кваліфікації педагогічних працівників.
 1. Вимога 4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою
 • У закладі дошкільної освіти створюються умови для реалізації прав і обов’язків учасників освітнього процес.
 • Управлінські рішення приймаються з урахуванням пропозицій учасників освітнього процесу.
 • Керівництво закладу дошкільної освіти створює умови для розвитку громадського самоврядування.
 • Керівництво закладу дошкільної освіти сприяє виявленню громадської активності та ініціативи учасників освітнього процесу, їх участі в житті місцевої громади.
 • Режим роботи закладу дошкільної освіти та розклад занять враховують вікові особливості здобувачів освіти, відповідають їх освітнім потребам.
 • У закладі дошкільної освіти створюються умови для реалізації індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів освіти.
 1. Вимога 5. Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності.
 • Заклад дошкільної освіти впроваджує політику академічної доброчесності.
 • Керівництво закладу дошкільної освіти сприяє формуванню в учасників освітнього процесу негативного ставлення до корупції.

 1. Система самоконтролю за реалізацією процедур забезпечення якості освіти включає:
 1. Самооцінку ефективності діяльності із забезпечення якості освіти.
 2. Моніторинг якості дошкільної освіти.
 1. Моніторинг в закладі дошкільної освіти здійснюють:
 • директор закладу дошкільної освіти;
 • вихователь-методист;
 • органи, що здійснюють управління у сфері освіти;
 • органи самоврядування, які створюються педагогічними працівнками та батьками.
 1. Методи збору інформації, інструменти та джерела отримання інформації
 • Опитування
 • Вивчення документації
 • Моніторинг
 • Аналіз даних та показників, які впливають на освітню діяльність
 1. Критерії моніторингу:
 • об’єктивність;
 • систематичність;
 • відповідність завдань змісту досліджуваного матеріалу;
 • надійність (повторний контроль іншими суб’єктами);
 • гуманізм (в умовах довіри, поваги до особистості).
 1. Очікувані результати:
 • отримання результатів стану освітнього процесу в закладі дошкільної освіти;
 • покращення функцій управління освітнім процесом, накопичення даних для прийняття управлінських та тактичних рішень.
 1. Підсумки моніторингу:
 • підсумки моніторингу узагальнюються у схемах, діаграмах, висвітлюються в аналітично-інформаційних матеріалах;
 • за результатами моніторингу розробляються рекомендації, приймаються управлінські рішення щодо планування та корекції роботи;
 • дані моніторингу можуть використовуватись для обговорення на засіданнях методичних об'єднань педагогів, нарадах при директору, засіданнях педагогічної ради.

4. Заключні положення

Однією з важливих проблем забезпечення якості освітнього процесу в цілому залишається оцінка ефективності управління освітнім процесом зокрема, тому дана модель передбачає можливість вироблення своєї системи критеріїв, чинників, за якими можна оцінювати ефективність освітнього процесу, що дасть можливість вносити відповідні корективи в його організацію.

Рівень розвитку сучасної освіти вимагає від закладу високорозвиненого вміння обирати форми, методи, типи управління педагогічним колективом, ставити серйозні вимоги до його ділових та особистісних якостей, серед яких:

- цілеспрямованість та саморозвиток;

- компетентність;

- динамічність та самокритичність;

- управлінська етика;

- прогностичність та аналітичність;

- креативність, здатність до інноваційного пошуку.

- здатність приймати своєчасне рішення та брати на себе відповідальність за результат діяльності.

Разом з тим, ефективність управлінської діяльності закладу характеризується станом реалізації його управлінських функцій, основних аспектів та видів діяльності, ступенем їх впливу на результативність освітнього процесу з урахуванням основних чинників, для яких проводиться самоаналіз:

1. Стратегічне планування розвитку закладу, основане на висновках аналізу та самоаналізу результатів діяльності.

2. Річне планування розвитку навчального закладу формується на стратегічних засадах.

3. Здійснення аналізу і оцінки ефективності реалізації планів, проектів.

4. Поширення позитивної інформації про заклад (засобами веб-сайтів, інформаційних бюлетенів, громадських конференцій, семінарів, контактів з ЗМІ тощо).

5. Створення повноцінних умов функціонування закладу (безпечні та гігієнічні)..

6. Застосування ІКТ-технологій у навчально-виховному процесі та повсякденному житті.

7. Забезпечення якості освіти через взаємодію всіх учасників освітнього процесу.

8. Позитивна оцінка компетентності керівника з боку працівників та громадськості.