Рада ЗДО

Рада ЗДО

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО РАДУ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

(ДИТЯЧИЙ САДОК) СПЕЦІАЛЬНОГО ТИПУ № 29 «ЛАСТІВКА»

ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

1. Загальні положения

1.1. Положення про Раду Дошкільного навчального закладу (дитячий садок) спеціального типу № 29 «Ластівка» Черкаської міської ради визначає її функції у державно-громадській системі управління дошкільним закладом.

1.2. Рада Дошкільного навчального закладу (дитячий садок) спеціального типу № 29 «Ластівка» Черкаської міської ради (далі – Рада Дошкільного навчального закладу № 29 «Ластівка» ) – це постійно діючий у період між загальними зборами (конференцією) орган громадського

самоврядування.

1.3. У своїй діяльності Рада Дошкільного навчального закладу № 29 «Ластівка»керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту». Конвенцією ООН «Про права дитини», Статутом Дошкільного навчального закладу (дитячий садок) 29 «Ластівка», цим положенням.

2. Мета, завдання і принципи діяльності Ради Дошкільного навчального закладу № 29 «Ластівка»

2.1. Мета діяльності Ради Дошкільного навчального закладу № 29 «Ластівка» є:

2.1.1. сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу; об'єднання зусиль педагогічного і батьківського колективів, громадськості щодо розвитку дошкільного навчального закладу та удосконалення освітнього процесу;

2.1.2. формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління дошкільним навчальним закладом;

2.1.3. розширення колегіальних форм управління дошкільним навчальним закладом;

2.1.4. підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією освітнього процесу;

2.2. Основні завдання Ради Дошкільного навчального закладу № 29 «Ластівка»:

2.2.1. підвищення ефективності навчальноивиховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інститутами;

2.2.2. визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку дошкільного

навчального закладу та сприяння орі'анізаційно-педагогічпому забезпеченню освітнього процесу;

2.2.3. формування предмегно-розвивального, виховного середовища;

2.2.4. створення належного педагогічного клімату в дошкільному навчальному закладі;

2.2.5. сприяння духовному, фізичному розвитку вихованців та набуття ними соціального досвіду;

2.2.6. підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення виховання дошкільників, творчих пошуків і досліди-експериментальної, інноваційної роботи педагогів;

2.2.7. сприяння організації дозвілля та оздоровлення вихованців;

2.2.8. ініціювання дій. що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості дошкільної освіти, сприяння виконанню Інструктивно-методичного листа «Про систему роботу з дітьми, які не відвідують дошкільний навчальний закладі);

2.2.9. стимулювання морального та матеріального заохочення вихованців, сприяння пошуку, підтримці обдарованих дітей;

2.2.10. зміцнення партнерських зв'язків між родинами вихованців та дошкільним навчальним закладом, з метою забезпечення єдності освітнього процесу.

2.3. Рада Дошкільного навчального закладу № 29 «Ластівка» діє на засадах:

2.3.1. законності, гласності;

2.3.2. колегіальності ухвалення рішень;

2.3.3 добровільності і рівноправності членства.

3. Структура Ради Дошкільного навчального закладу № 29 «Ластівка»та організація ії діяльності

3.1. До Ради Дошкільного навчального закладу № 29 «Ластівка»обираються пропорційно представники від педагогічного коллективу і батьків, Представники в Раді і загальна ії чисельність визначаються загальними зборами (конференцією) Дошкільного навчального закладу № 29 «Ластівка».

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами (конференцією).

3.2. На чергових виборах склад Ради Дошкільного навчального закладу № 29 «Ластівка» оновлюється не менше, ніж на третину,

3.3. Рада Дошкільного навчального закладу № 29 «Ластівка»працює за планом` шо затверджується загальними зборами (конференцією).

Кількість засідань Ради Дошкільного навчального закладу № 29 «Ластівка» на навчальний рік не менше трьох.

3.4. Очолює Раду Дошкільного навчального закладу № 29 «Ластівка» голова, який обирається із складу ради і Голова ради може бути членом педагогічної ради.

3.5. Засідання Ради Дошкільного навчального закладу № 29 «Ластівка» може скликатися ії головою.

3.6. Для вирішення поточних питань Рада Дошкільного навчального закладу № 29 «Ластівка» може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.

Склад комісій і зміст їх роботи визначаються Рада Дошкільного навчального закладу № 29 «Ластівка».

3.7. Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності дошкільного навчального закладу, пов'язаної з організацією освітнього процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

3.8. Рішення Ради Дошкільного навчального закладу № 29 «Ластівка» приймається більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин ії членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови

ради.

3.9. Рішення Ради Дошкільного навчального закладу № 29 «Ластівка», що не суперечать чинному законодавству та Статуту дошкільного навчального закладу, доводяться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу,

батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

3.10. У разі незгоди адміністрації дошкільного навчального закладу з рішенням ради створюється узгоджувапьна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу,

3.11. Рада Дошкільного навчального закладу № 29 «Ластівка»:

3.11.1. організовує виконання рішень загальних зборів (конференції);

3.11.2. разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту дошкільного навчального закладу;

3.11.3. сприяє формуванню мережі груп дошкільного навчального закладу, обгрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

3.11.4. заслуховує звіт голови ради, інформацію завідувача та вихователя-методиста, завідувача госпадарства з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

3.11.5. виступає ініціатором проведення добродійних акцій (ярмарків, конкурсів тощо);

3.11.6. розглядає питання родинного виховання; бере участь, за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов вихованців, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

3.11.7. сприяє педагогічній освіті батьків;

3.11.8. сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

3.11.9. організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням вихованців;

3.11.10. розробляє, переглядає, при потребі вносить зміни в Положення про раду з дотриманням чиннного законодавства.