Охорона праці та безпека життєдіяльності

ОБЖД

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО КОМІСІЮ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

(ДИТЯЧИЙ САДОК) СПЕЦІАЛЬНОГО ТИПУ № 29 «ЛАСТІВКА»

ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

1.Загальні положення.

  1. Комісія з охорони праці дошкільного закладу (далі - Комісія) створюється наказом завідувача ДНЗ, з метою здійснення громадського контролю за додержанням законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці.
  2. Кількісний і персональний склад членів Комісії визначається і затверджується наказом керівника. залежно від кількості працівників.
  3. Членами Комісії можуть бути досвідчені працівники, які за посадовими обов’язками безпосередньо не несуть відповідальності за організацію роботи щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці в цілому на підприємстві або в його окремих службах і підрозділах.
  4. Головою Комісії є керівник закладу освіти.
  5. Комісія у своїй роботі керується законами України «Про охорону праці», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», іншими нормативними документами з питань охорони праці, Статутом профспілки та цим Положенням.
  6. Комісія працює за планом роботи, що ним затверджується.
  7. Засідання Комісії проводиться при необхідності, але не рідше одного разу на квартал.
  8. Рішення Комісії вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більш ніж половина її членів.
  9. Рішення Комісії оформляються протоколами довільної форми.
  10. Члени Комісії взаємодіють з представниками профспілок, уповноваженими трудового колективу та громадськими інспекторами з охорони праці, а також відповідними службами та посадовими особами підприємства.
  11. Про свою роботу Комісія щоквартально звітує на засідання на зборах трудового колективу.
 1. Зміст роботи Комісії.

2.1. Комісія перевіряє стан умов і безпеки праці, виробничого побуту;

2.2. Бере участь у формування розділу «Охорона праці» колективного договору, а також в опрацюванні комплексних заходів щодо підвищення рівня безпеки праці, поліпшення умов, гігієни праці та виробничого середовища. Проводить перевірки виконання цих заходів;

2.3. Аналізує причини виробничого травматизму та профзахворювань, якість складання актів за формою Н-1 про нещасні випадки і готує пропозиції профспілковому комітету стосовно вимог до роботодавця щодо вжиття відповідних заходів профілактики травматизму та професійних захворювань, а також з приводу безпідставного звинувачення потерпілих, необґрунтованої відмови скласти акт за формою Н-1 або внести до його змісту необхідні зміни;

2.4.Контролює усунення причин нещасних випадків і професійних захворювань, визначених комісіями з їх розслідування, своєчасність і повноту відшкодування шкоди та виплат одноразової допомоги потерпілим, а також наявність і повноту інструкцій з техніки безпеки для всіх професій;

2.5. Бере участь у роботі комісій:

- з розслідування нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

- з атестації робочих місць за умовами праці;

- з перевірки знань працівниками нормативно – правових актів з питань охорони праці;

2.6. Захищає права й інтереси членів профспілки при розгляді будь – яких питань з охорони праці.

3. Права членів Комісії

Члени Комісії мають право:

3.1. Безперешкодно і в будь – який час перевіряти стан умов і безпеки праці;

3.2. Вносити роботодавцю подання з будь – якого питання охорони праці та одержувати від нього аргументовану відповідь;

3.3. Вимагати від роботодавця негайного припинення робіт на робочих місцях у разі виникнення загрози життю або здоров’ю працівників;

3.4. Подавати свої висновки про обставини й причини нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, а також про відповідальність осіб, винних у їх скоєнні;

3.5. Заслуховувати й обговорювати на своїх засіданнях звіти представників роботодавця з питань охорони праці;